Avtal & mallvillkor

För nedanstående avtal och villkor gäller de reservationer som framgår under Regelverk & Självreglering.

Depåbestämmelser och avtal – Bank

Nedan återfinns länkar till allmänna bestämmelser för depåavtal inklusive en engelsk översättning av dessa bestämmelser samt utkast till följebrev och ett jämförelsedokument som visar vilka ändringar som gjorts i nu gällande dokument jämfört med föregående version av motsvarande dokument i oktober 2020. Länkar till riktlinjer finns under särskild länk.

Depåavtal (bank) 2017

Allmänna bestämmelser för depå (bank) okt 2020

Följebrev om ändringar av allmänna bestämmelser för depå konto (bank) okt 2020

Allmänna bestämmelser för depå (bank) jämförelse mot föregående version 2020

Custody Account Agreement (Bank) 2017

General Provisions for Custody Accounts (Bank) 2017

Depåbestämmelser och avtal – Värdepappersbolag

Nedan återfinns länkar till allmänna bestämmelser för depåavtal inklusive en engelsk översättning av dessa bestämmelser samt utkast till följebrev och ett jämförelsedokument som visar vilka ändringar som gjorts i nu gällande dokument jämfört med föregående version av motsvarande dokument i oktober 2020.

Depåavtal (värdepappersbolag) 2017

Allmänna bestämmelser för depå konto (värdepappersbolag) okt 2020

Följebrev om ändringar av allmänna bestämmelser för depå konto (värdepappersbolag) okt 2020

Allmänna bestämmelser (värdepappersbolag) jfr tidigare version 2020

Custody Account Cash Account Agreement (Investment Firm) 2017

General Provisions for Custody Account Cash Account (Investment Firm) 2017

Handel med finansiella instrument – bestämmelser och avtal

Nedan återfinns länkar till handelsavtal i svensk och engelsk version jämte en jämförelse mellan detta avtal och närmast föregående avtal.

Handelsavtal 2017

Trading Agreement 2017

Handelsavtal jämförelse mot föregående version 2017

Nedan återfinns villkor för handel med finansiella instrument i svensk och engelsk version.

Handel med finansiella instrument okt 2020

General Terms and Conditions for Trading in Financial Instruments

Allmänna villkor för handel jämförelse mot föregående version 2017

Internethandelsvillkor

Nedan återfinns länk till mallbestämmelser för internethandel avseende finansiella instrument från år 2019.

Mallbestämmelser internethandel finansiella instrument

Investeringssparkonto (ISK)

Nedan återfinns länkar allmänna villkor, avtal, förhandsinformation relaterad till investeringssparkontot (ISK) samt information om vissa ändringar som gjortsi ISK.

Allmänna villkor för ISK

Avtal om investeringssparkonto

Förhandsinformation om investeringssparkonto (ISK)

Brev om ändringar i ISK villkoren dec 2018

Allmänna villkor för ISK

ISK villkor jämförelse mot tidigare villkor dec 2018

Individuellt pensionssparande (IPS)

Nedan återfinns länkar till allmänna villkor och avtal för individuellt pensionssparande, samt ett PM om och en jämförelse mellan nuvarande och tidigare version av villkoren.

IPS Avtal – Juni 2020

IPS Allmänna Villkor – Juni 2020

IPS PM om villkorsändringar – Juni 2020

Allmänna villkor för pensionssparavtal (IPS) jämfört mot tidigare version

EMIR avtal

Nedan återfinns länkar till ICA Avtal, regler för portföljavstämning och tvistelösning enligt EMIR avseende OTC-derivatkontrakt  i svensk och engelsk version, samt avtal avseende clearing av transaktioner hos Nasdaq Clearing.

ICA Avtal

Portföljavstämning och Tvistelösning enligt EMIR

EMIR Portfolio Reconciliation and Dispute Resolution

Avtal avseende clearing av transaktioner hos Nasdaq Clearing AB

Obligationsvillkor

Nedan återfinns länkar till harmoniserade villkor för vissa ”High Yield” obligationer på engelska i senaste version, en jämförelse mot närmast föregående version av dessa villkor, svenska och engelska versioner av MiFID Product Governance Riders samt IBOR Fallbackvillkor.

SSMA Standard Terms and Conditions for Notes v. 3.0 – May 2019

SSMA Standard Terms and Conditions v 2 September 2015 vs v 3 May 2019

MiFID Product Governance Riders (Svenska)

MiFID Product Governance Riders (Engelska)

Följebrev, IBOR fallbackvillkor, dec 2021

IBOR Fallbackvillkor företagsobligationer

IBOR Fallbackvillkor MTN

IBOR-Fallbackvillkor företagsobligationer, jämförelse med tidigare version från 2020

Värdepapperslån

Nedan återfinns länkar till i november 2021 uppdaterade ramavtal och villkor för värdepapperslån för kund, jämförelsedokument som visar vilka ändringar som gjorts i förhållande till tidigare versioner från 2007, ett nytt dokument med särskilda pantvillkor för värdepapperslån, samt PM som beskriver de ändringar som har skett i dokumenten, samtliga dokument på svenska.

Ramavtal för värdepapperslån kund 2021

Ramavtal för värdepapperslån kund 2021 jfr 2007

Allmänna villkor för värdepapperslån kund 2021

Allmänna villkor för värdepapperslån kund 2021 jfr 2007

Särskilda pantvillkor för värdepapperslån kund 2021

Standardvillkor och avtal för värdepapperslån kund PM 2021

Nedan återfinns länkar till ramavtal och villkor på svenska och engelska för värdepapperslån för kund, jämbördig motpart och interbank samt ett juridiskt utlåtande (legal opinion) relaterat till avtal och villkor i dessas version från 2007.

Allmänna villkor för värdepapperslån kund 2007

Ramavtal för värdepapperslån kund 2007

Allmänna villkor för värdepapperslån jämbördig motpart 2007

Ramavtal för värdepapperslån jämbördig motpart 2007

General terms and conditions for lending securities