Juridik & Compliance

Föreningens arbete med juridiska frågor

Inom ramen för föreningens löpande arbete uppstår ibland juridiska frågor av gemensamt intresse för föreningens medlemmar. Det kan exempelvis handla om att göra en rättsutredning, besvara remisser eller ta fram självreglering inom ett visst område.

Juristgruppen och andra arbetsgrupper

Juristgruppen är det högsta juridiska organet i föreningen och träffas regelbundet ungefär var sjätte vecka för diskussion om regelutvecklingen och aktuella juridiska frågor inom framför allt värdepappersrätt. Juristgruppen är även ansvarig för den legala granskningen av föreningens standardvillkor och rekommendationer och behandlar juridiska frågor som hänskjuts till gruppen från andra arbetsgrupper samt besvarar remisser och konsultationer från svenska och internationella myndigheter och organisationer.

Juridiska frågor behandlas också i många andra grupper inom föreningen och hantering av frågor som rör olika regelverk utgör en mycket viktig del av föreningens verksamhet.

Funktionen för regelefterlevnad (compliance)

Funktionen för regelefterlevnad, som på engelska kallas för compliance, ansvarar för att ett värdepappersinstituts tillståndspliktiga verksamhet bedrivs i enlighet med gällande externa och interna regelverk. Funktionen ska dels övervaka och regelbundet utvärdera att företaget följer de lagar och föreskrifter samt interna regler som gäller för verksamheten, dels ge råd och stöd i regelfrågor till styrelse, VD och anställda. För att säkerställa en oberoende ställning rapporterar compliancefunktionen direkt till VD och styrelse.

Compliancegruppen

Föreningens compliancegrupp utgör ett forum för seniora regelansvariga personer i medlemsföretagen vilken träffas regelbundet ungefär var sjätte vecka för diskussion om frågor av gemensamt intresse rörande kontroll, uppföljning och rapportering av regelverken på värdepappersområdet. Gruppen erhåller även information om regelutvecklingen i Sverige och EU samt om det arbete som bedrivs i andra relevanta grupper i föreningen. Det förekommer även att externa talare bjuds in till gruppens möten, t.ex. har SwedSec återkommande en genomgång av discliplinavgöranden.

Några aktuella frågor

Arbetsgruppen kommer fortsätta ha fokus på regelutvecklingen i EU och på att besvara remisser och konsultationer som särskilt berör complianceområdet.

Gruppen informeras även löpande om aktuella sanktionsbeslut, rekommendationer och tillsynsaktiviteter från Finansinspektionen och ESMA.