Juridik & Compliance

Föreningens arbete med juridiska frågor

Inom ramen för föreningens löpande arbete uppstår ibland juridiska frågor av gemensamt intresse för föreningens medlemmar. Det kan exempelvis handla om att ta fram självreglering inom ett visst område.

Juristgruppen

Juristgruppen är det högsta juridiska organet i föreningen och träffas regelbundet ungefär var sjätte vecka för diskussion om regelutvecklingen och aktuella juridiska frågor inom framför allt värdepappersrätt. Juristgruppen är även ansvarig för den legala granskningen av föreningens standardvillkor och rekommendationer och behandlar juridiska frågor som hänskjuts till gruppen från andra arbetsgrupper samt besvarar remisser och konsultationer från svenska och internationella myndigheter och organisationer.

Compliancegruppen

Föreningens compliancegrupp utgör ett forum för seniora regelansvariga personer i medlemsföretagen vilken träffas regelbundet ungefär var sjätte vecka för diskussion om frågor av gemensamt intresse rörande kontroll, uppföljning och rapportering av regelverken på värdepappersområdet. Gruppen erhåller även information om regelutvecklingen i Sverige och EU samt om det arbete som bedrivs i andra relevanta grupper i föreningen. Det förekommer även att externa talare bjuds in till gruppens möten, t.ex. har SwedSec återkommande en genomgång av discliplinavgöranden.