Svensk Värdepappersmarknad – en röst för värdepappersmarknaden sedan 1908

Föreningen Svensk Värdepappersmarknad grundades under namnet Svenska Fondhandlareföreningen i Stockholm den 15 december 1908. Föreningen utgjorde och utgör alltjämt ett samarbete mellan företag verksamma i handeln på värdepappersmarknaden.

Föreningen har 24 medlemmar vilka är banker, värdepappersbolag och motsvarande utländska aktörer som bedriver värdepappersrörelse på eller gentemot den svenska värdepappersmarknaden, se vidare under Medlemmar

Föreningen Svensk Värdepappersmarknad (ideell förening) benämns på denna hemsida ihop med dotterbolaget Svensk Värdepappersmarknad Service AB för ”Svensk Värdepappersmarknad” eller ”föreningen”.

Mission

Svensk Värdepappersmarknads grundläggande uppdrag eller mission är att verka för en hållbar och konkurrenskraftig svensk värdepappersmarknad.

För att en värdepappersmarknad ska vara ”hållbar” i ordets vidare bemärkelse krävs att denna är effektiv, erbjuder ett gott och relevant skydd åt kunder på marknaden, vilka ska erbjudas relevant information i sådan form och på ett sådant sätt att de kan förstå denna, att reglerna på marknaden är proportionerliga och kundanpassade, att regelefterlevnaden och etiken hos marknadens aktörer är hög, samt att tillsynen är effektiv och balanserad.

Viktiga uppgifter

Svensk Värdepappersmarknad har flera viktiga uppgifter vilka senast fastställdes av föreningens styrelse i december 2023.

Verka för ett högt förtroende för den svenska värdepappersmarknaden

Svensk Värdepappersmarknad verkar för ett högt förtroende för den svenska värdepappersmarknaden, bland annat genom självreglering, utarbetande av standards och vägledningar, tillhandahållande av kunskapsstöd till lagstiftare och myndigheter löpande och i samband med konsultationer, samt tillhandahållande av information om värdepappersmarknaden och dess funktion, se vidare Regelverk & Självreglering.

Hållbara och konkurrenskraftiga regelverk

Svensk Värdepappersmarknad verkar för hållbara och konkurrenskraftiga regelverk, med ett innehåll och utformning som gör att de fungerar väl på den svenska marknaden.

Som ett led i vårt engagemang för bättre reglering är föreningen en aktiv deltagare i det arbete som bedrivs av Näringslivets Regelnämnd, NNR.

Harmonisering och samordning av regelverk och tillsyn inom EU

Svensk Värdepappersmarknad verkar för harmonisering och samordning av regelverk och tillsyn inom EU samt där så är relevant med länder utanför EU, med beaktande av principerna om subsidiaritet och proportionalitet, så att överlappningar och skilda tillämpningar undviks eller där sådana ändå förekommer de negativa effekterna minimeras.

Konkurrenskraftig, effektiv och säker infrastruktur

Svensk Värdepappersmarknad verkar för en konkurrenskraftig, effektiv och säker infrastruktur, med en struktur och omfattad av regelverk som gör att denna fungerar väl på den svenska marknaden, se vidare Post-trade.

Värdepappersmarknaden ska vara en attraktiv handelsplats

Svensk Värdepappersmarknad verkar för att värdepappersmarknaden ska vara en attraktiv plats för såväl stora som små investerare, där marknadsaktörer av olika storlek kan verka på en jämn spelplan, där stora som små företag initialt och kontinuerligt kan hantera sin kapital- och likviditetsförsörjning, samt där man värnar om ett gott konsumentskydd, se vidare Konsumentfrågor.

Mångfald på värdepappersmarknaden

Svensk Värdepappersmarknad verkar för mångfald på värdepappersmarknaden, genom egna initiativ och i samverkan med medlemmarna, se vidare Mångfald

Dialog och kontakter med beslutsfattare i Sverige och inom EU

Svensk Värdepappersmarknad verkar för en god dialog med beslutsfattare i Sverige, inom EU och där så är relevant utanför EU, till främjande av medlemmarnas intressen, se vidare Svensk Värdepappersmarknad i EU.

Svensk Värdepappersmarknad verkar även för en ökad framtida närvaro av svenskar inom EU:s institutioner och EU:s finansiella tillsynsmyndigheter och upprätthållande av goda kontakter med dem som redan finns på plats.

Vid sidan av detta arbete deltar medarbetare inom kansliet också i olika rådgivande organ till den europeiska tillsynsmyndigheten på värdepappers- och marknadsområdet, ESMA, se vidare under Kansliet.

Samverkan med andra organisationer

Svensk Värdepappersmarknad samverkar, där så bedöms relevant, vid utförandet av olika uppgifter med andra organisationer i Sverige, liksom med organisationer i andra länder inom och utom EU, se vidare Samarbeten.

Service gentemot medlemmarna

Svensk Värdepappersmarknad ger service till medlemmarna, bland annat genom

  • informations- och kunskapsförmedling samt dialog med medlemmarna i frågor av gemensamt intresse;
  • tillhandahållande av forum för dialog, bland annat rörande potentiella, nya och förändrade regelverk liksom om infrastrukturen på värdepappersmarknaden, se vidare Arbetsgrupper;
  • hantering av ärenden som rör nya och kommande regelverk, bland annat genom att samordna och förmedla branschens ståndpunkter i konsultationssvar till lagstiftare och myndigheter i Sverige och på EU-nivå, se vidare Remiss- och konsultationssvar; varvid
  • informations- och kunskapsförmedling, dialog och hantering av ärenden bland annat sker inom ramen för föreningens arbetsgrupper, genom tillhandahållande av information digitalt och i annan form, samt vid konferenser, seminarier och möten med beslutsfattare och andra aktörer, se vidare Nyheter.

Grundläggande principer i samband med regelgivning

Svensk Värdepappersmarknad anser att vid framtagandet av nya liksom vid förändringar i befintliga regelverk och regler skall en grundlig prövning göras mot

  • subsidiaritetsprincipen, så att en bedömning görs om regleringen bör ske på EU nivå eller om denna helt eller delvis bättre hanteras på nationell nivå;
  • proportionalitetsprincipen, så att konsumentskydd, stabilitetsfrågor och annan nytta vägs mot kostnader och andra negativa effekter.

Svensk Värdepappersmarknad anser vidare att

  • det alltid ska övervägas om och i vilken mån regleringen helt eller delvis ska ta formen av offentlig reglering, principiell reglering eller självreglering;
  • om inte vägande skäl talar mot detta, konsultation i god tid ska ske med berörda aktörer, där såväl innehållet i regleringen som formen för denna diskuteras;
  • särskilt då fråga är om regler som berör information till konsumenter, processen ska innefatta relevanta tester av informationskravens utformning och informationens begriplighet, samtidigt som den finansiella utbildningen utvecklas;
  • införandetider ska anpassas så att hänsyn tas till den tid det tar för berörda parter att ställa om sin verksamhet och anpassa produkter och tjänster, varvid regelverk inte ska börja gälla förrän alla relevanta detaljregler tagits fram och hunnit beaktas, i syfte att möjliggöra bättre regelefterlevnad och minska kostnaderna till nytta för kunder och motparter.