Svensk Värdepappersmarknad representerar viktiga aktörer på svensk värdepappersmarknad

Föreningen Svensk Värdepappersmarknad grundades den 15 december 1908 under namnet Svenska Fondhandlareföreningen som ett samarbete mellan företag verksamma på värdepappersmarknaden i Sverige. Föreningen har en medlemskrets som omfattar 23 svenska och utländska banker, investmentbanker och värdepappersbolag som är verksamma på den svenska värdepappersmarknaden, se vidare under Medlemmar

Svensk Värdepappersmarknad verkar för en hållbar och konkurrenskraftig svensk värdepappersmarknad

Svensk Värdepappersmarknad har som mission eller grundläggande uppdrag att verka för en i ordets vidare bemärkelse hållbar och konkurrenskraftig svensk värdepappersmarknad.

Detta uppdrag har i sin tur delats upp i ett antal uppgifter som utförs av föreningen och dess servicebolag som tillsammans benämns Svensk Värdepappersmarknad.

Svensk Värdepappersmarknad verkar för ett högt förtroende för den svenska värdepappersmarknaden

Svensk Värdepappersmarknad bidrar till ett högt förtroende för den svenska värdepappersmarknaden bland annat genom självreglering, standards och vägledningar, kunskapsstöd till lagstiftare och myndigheter, samt tillhandahållande av information om värdepappersmarknaden och dess funktion.

För mer information om vårt arbete med riktlinjer och rekommendationer, avtal och villkor, blanketter mm se Regelverk & Självreglering.

Svensk Värdepappersmarknad verkar för bättre reglering

Svensk Värdepappersmarknad verkar för att regelverken på den svenska värdepappersmarknaden ska vara hållbara och konkurrenskraftiga, såväl till dess innehåll som till dess utformning, så att reglerna är anpassade för och fungerar väl på den svenska marknaden.

I detta ligger att regelverken och tillhörande tillsyn bör vara harmoniserad och samordnad med de regelverk och den tillsyn som gäller i övrigt inom EU, liksom där så är relevant med länder utanför EU. De ska även beakta de grundläggande principerna om subsidiaritet och proportionalitet, så att överlappningar och skilda tillämpningar undviks eller där sådant ändå förekommer de negativa effekterna minimeras.

Som ett led i vårt engagemang för bättre reglering är föreningen en aktiv deltagare i det arbete som bedrivs av Näringslivets Regelnämnd, NNR.

Svensk Värdepappersmarknad verkar för en marknad tillgänglig för aktörer av olika storlek och med ett gott konsumentskydd

Svensk Värdepappersmarknad verkar för att värdepappersmarknaden ska vara en attraktiv plats för såväl stora som små aktörer, såväl på investerarsidan som bland emittenterna. Det är likaså viktigt att marknadsaktörer av olika storlek får samma förutsättningar och kan verka på en så kallad jämn spelplan. För att värdepappersmarknaden ska vara långsiktigt hållbar krävs också många olika typer av investerare varför föreningen lägger stor vikt vid att värna ett gott konsumentskydd.

För mer information om vårt arbete med att värna konsumenternas intressen på värdepappersmarknaden se Konsumentfrågor och för information och fakta om den svenska värdepappersmarknaden, se Värdepappersmarknaden.

Svensk Värdepappersmarknad verkar för ökad mångfald på värdepappersmarknaden

Svensk Värdepappersmarknad anser att det skulle finnas fördelar med att öka mångfalden på värdepappersmarknaden och verkar för detta såväl genom egna initiativ som tillsammans med andra relevanta aktörer.

För mer information om vårt arbete på detta område se Mångfald.

Svensk Värdepappersmarknad verkar för en konkurrenskraftig, effektiv och säker infrastruktur

Svensk Värdepappersmarknad verkar för en konkurrenskraftig, effektiv och säker infrastruktur.

Frågor som rör olika delar av infrastrukturen inklusive börser och andra handelsplatser samt clearing och avveckling diskuteras i flera av våra arbetsgrupper. För mer information om vårt arbete på detta område se Post-trade.

Svensk Värdepappersmarknad för en konstruktiv dialog med beslutsfattare i och utanför Sverige

Svensk Värdepappersmarknad är en sedan länge etablerad samtalspartner till beslutsfattare, myndigheter såväl inom som utanför Sverige. Vår ambition är att vi som förening ska sträva efter att bidra med fakta och väl underbyggd information kring frågor som är av vikt för våra medlemmar, så att de beslut som fattas och regler som utfärdas blir så bra som möjligt.

Vid sidan av detta arbete deltar medarbetare inom kansliet också i olika rådgivande organ till den europeiska tillsynsmyndigheten på värdepappers- och marknadsområdet, ESMA, se vidare under Kansliet.

Svensk Värdepappersmarknad har ett brett kontaktnät inom och utom Sverige

Svensk Värdepappersmarknad samarbetar i olika frågor, för att ytterligare förstärka vårt budskap och påverkanspotential, med föreningar och andra organisationer såväl inom som utanför Sverige, se vidare om detta under Samarbeten.

Svensk Värdepappersmarknad ger en omfattande service till medlemmarna

Föreningen Svensk Värdepappersmarknad tillhandahåller genom dotterbolaget Svensk Värdepappersmarknad Service AB en omfattande service till föreningens medlemmar som grundar sig på olika former av informations- och kunskapsförmedling samt dialog med medlemmarna i frågor av gemensamt intresse.

Svensk Värdepappersmarknad tillhandahåller forum för dialog

Svensk Värdepappersmarknad tillhandahåller medlemsforum för dialog i form av arbetsgrupper kring såväl övergripande policyfrågor som mer specifika frågor. I våra arbetsgrupper diskuteras bland annat potentiella, nya och förändrade regelverk som berör våra medlemmar, liksom frågor som på olika sätt berör infrastrukturen på värdepappersmarknaden.

De områden och frågor som är av intresse för medlemmarna skiftar över tiden vilket gör att även våra arbetsgrupper utvecklas och förändras. Grupper som har varit inriktade på frågor som är färdighanterade eller har blivit mindre omfattande avslutas, ibland i kombination med att frågorna fortsättningsvis hanteras av någon annan grupp, medan nya grupper regelbundet inrättas för att ta hand om nya områden och frågor, se vidare under Arbetsgrupper.

Svensk Värdepappersmarknad förmedlar medlemmarnas ståndpunkter och budskap

Svensk Värdepappersmarknad hanterar i dess arbetsgrupper löpande olika frågor som berör nya och kommande regelverk. I detta arbete ligger bland annat att samordna och förmedla medlemmarnas ståndpunkter i remiss- och konsultationssvar till lagstiftare och myndigheter i Sverige och på EU-nivå.

För mer information om vårt arbete på detta område hänvisas till Remiss- & konsultationssvar.

Svensk Värdepappersmarknad förmedlar information och kunskap

Svensk Värdepappersmarknad arbetar aktivt med att sprida information och kunskap om värdepappersmarknaden. Detta sker löpande, såväl digitalt som i våra arbetsgrupper, genom konferenser och seminarier, samt vid möten med beslutsfattare, myndighetspersoner och andra relevanta aktörer

Läs vidare under Nyheter och Evenemang.