Post-trade eller aktiviteter efter handeln

Post-trade-hanteringen är en förutsättning för en fungerande värdepappersmarknad

En säker, effektiv och väl fungerande hantering av värdepapper efter handeln eller ”post-trade” är en viktig förutsättning för att den svenska värdepappersmarknaden ska fungera. Området ”post-trade” inkluderar en mängd aktiviteter och frågor från clearing och avveckling av värdepapper till hantering av emissioner och andra bolagshändelser.

Aktuella frågor inom post-trade-området

SRD II, CSDR & EMIR

Hanteringen av värdepapperstransaktioner på post-trade-området har genomgått stora förändringar under det senaste decenniet. Nya regelverk företrädesvis på EU-nivå har tillkommit och har behövt implementeras av föreningens medlemmar och infrastrukturbolag.

Bland de regelverk som är viktiga för området post-trade kan nämnas direktivet om aktieägares rättigheter (SRD II), reglerna om avvecklingsdisciplin enligt CSDR, samt EMIR. Post-trade frågor diskuteras även inom ramen för EU:s övergripande projekt kring kapitalmarknadsunionen.

T2S

Riksbanken tog i september ett inriktningsbeslut om att använda Eurosystemets plattform för värdepappersavveckling, T2S, läs mer här. Om Riksbanken formellt beslutar att använda T2S betyder det att avvecklingen av svenska värdepapper inte längre kommer att ske på Euroclears nuvarande plattform i Sverige utan på ECB:s plattform i Frankfurt. Det innebär en stor förändring på den svenska marknaden när det gäller hanteringen efter handeln och den svenska marknaden kommer under många år framöver behöva arbeta intensivt med att förbereda för att flytta avvecklingen till T2S. De flesta marknader som är med i eurosamarbetet samt Danmark avvecklar idag värdepapper på T2S. Parallellt pågår ett arbete med att uppnå ökad harmonisering med övriga länder inom EU på post-trade-området.

Föreningens arbete

Svensk Värdepappersmarknad arbetar såväl med frågor relaterade till implementeringen av nya regelverk på området som med mer praktiska och operationella frågor. Föreningen arbetar bland annat med att löpande anpassa relevant självreglering, informera beslutsfattare och myndigheter i Sverige och på EU-nivå om föreningens och medlemmarnas ståndpunkter, samt med att besvara konsultationer från beslutsfattare och myndigheter i Sverige och på EU-nivå. Riksbankens inriktningsbeslut om T2S innebär att såväl föreningens medlemmar som sekretariat kommer att arbeta intensivt med relaterade frågor.