Post-trade eller aktiviteter efter handeln

Post-trade hanteringen är en förutsättning för en fungerande värdepappersmarknad

En säker, effektiv och väl fungerande hantering av värdepapper efter handeln eller ”post-trade” är en viktig förutsättning för att den svenska värdepappersmarknaden ska fungera. Området ”post-trade” inkluderar en mängd aktiviteter och frågor från clearing och avveckling av värdepapper till hantering av emissioner och andra bolagshändelser.

Aktuella frågor på post-trade området

SRD II, CSDR & EMIR

Hanteringen av värdepapperstransaktioner på post-trade-området har genomgått stora förändringar under det senaste decenniet. Nya regelverk företrädesvis på EU-nivå har tillkommit och har behövt implementeras av föreningens medlemmar och infrastrukturbolag.

Bland de regelverk som är viktiga för post-trade kan nämnas Direktivet om Aktieägares rättigheter (SRD II), reglerna om avvecklingsdisciplin enligt CSDR, samt EMIR och EMIR Refit. Post-trade frågor diskuteras även inom ramen för EU:s övergripande projekt kring Kapitalmarknadsunionen.

T2S

En viktig fråga för den svenska marknaden är om den svenska kronan ska anslutas till ECB:s europeiska plattform T2S. De flesta marknader som är med i eurosamarbetet samt Danmark avvecklar idag värdepapper på T2S.

Parallellt pågår under ledning av Sveriges Riksbank diskussioner inom ramen för forumet Coordination Forum for Swedish Post-trade Harmonisation om hur man på den svenska marknaden kan uppnå ökad harmonisering med övriga länder inom EU på post-trade-området.

Föreningens arbete

Svensk Värdepappersmarknad arbetar såväl med frågor relaterade till implementeringen av nya regelverk på området som med mer praktiska och operationella frågor. Föreningen arbetar bland annat med att löpande anpassa relevant självreglering, informera beslutsfattare och myndigheter i Sverige och på EU-nivå om föreningens och medlemmarnas ståndpunkter, samt med att besvara konsultationer från beslutsfattare och myndigheter i Sverige och på EU-nivå.