Aktie- & derivatmarknaden

Sverige har en i ett internationellt perspektiv mycket välutvecklad värdepappersmarknad, vilken är central för den samhällsekonomiska utvecklingen. Aktiemarknaden respektive derivatmarknaden är två av de mest centrala delarna av värdepappersmarknaden. Svensk Värdepappersmarknad följer och analyserar löpande utvecklingen på dessa marknader och hur de fungerar. Härutöver har Svensk Värdepappersmarknad en mängd arbetsgrupper med medlemmar som hanterar olika frågor relaterade till dessa marknader.

Aktiemarknaden

Sverige har sett ur såväl ett investerar- som ett företagsperspektiv en av de mest välutvecklade aktiemarknaderna i Europa. Den svenska aktiemarknaden tillhör också en av de mest utvecklade sett till börsvärde i relation till BNP.

Det finns i Sverige en stark tradition av att investera i aktier och närmare 2 miljoner svenska privatpersoner äger aktier i svenska bolag. Det innebär att nästan var femte person i Sverige har ett direktägande i aktier, utöver det ägande som sker genom att investera i aktiefonder. Den svenska aktiemarknaden är också attraktiv ur ett internationellt perspektiv och drygt 40 procent av ägandet i svenska aktier kommer från utlandet.

Varje år söker sig många nya företag till den svenska aktiemarknaden genom att notera sig på börsen. Många företag använder aktiekapital till att utveckla, expandera och bära upp verksamheten. Detta är av vikt för såväl stora som medelstora och mindre företag. Den senare kategorin företag kallas på engelska ofta för Small and Medium-sized Enterprises eller ”SMEs”. Den svenska aktiemarknaden för SME:s är den största i hela EU.

Derivatmarknaden

På derivatmarknaden handlas finansiella instrument som kan användas för att hantera olika typer av risk. Företag exempelvis har i många fall behov av att skydda sig mot (hedga) olika slags ekonomiska risker. Det kan företagen göra genom att handla med derivatkontrakt som är särskilt konstruerade för att hantera sådana risker.

Beroende på företagens behov kan de handla derivat som är kopplade till valutor, råvaror eller räntor. Det finns även derivat som är kopplade till aktier och andra värdepapper. Exempel på derivatkontrakt är optioner, terminer och swappar.

Det finns även investerare som använder derivat för att spekulera i vissa typer av marknadsrörelser, exempelvis i en aktie eller ett aktieindex.

Föreningens arbete

Svensk Värdepappersmarknads arbete med aktie- respektive derivatmarknaden är fördelat över ett antal olika arbetsgrupper med medlemmar beroende på vad det är för frågor som behandlas. I grupperna diskuteras exempelvis utvecklingen på marknaden, behov av förtydliganden och förändringar i tillämpliga regelverk samt agerande gentemot beslutsfattare i Sverige och inom EU. Svensk Värdepappersmarknad för även en dialog med marknadsplatserna och olika delar av den finansiella infrastrukturen. Exempel på arbetsgrupper är Marknadsplatsgruppen, Marknadsdatagruppen och Derivatmarknadskommittén.