Konsumentfrågor

Svensk Värdepappersmarknad verkar för att värdepappersmarknaden ska präglas av ett högt förtroende med väl fungerande marknader som tillgodoser hushållens och företagens behov av finansiella tjänster. Detta samtidigt som det finns ett högt skydd för konsumenter. Förenklat kan Svensk Värdepappersmarknads arbete med konsumentfrågor delas upp på de två områdena regulatoriskt arbete som syftar till att stärka konsumenternas ställning, och arbete med finansiell utbildning i syfte att öka konsumenters kunskap och förståelse för svensk värdepappersmarknad.

Regelverk och information

Det finns många regler som styr hur företagen ska uppföra sig gentemot sina kunder på värdepappersmarknaden. Det handlar exempelvis om vilken information som ska ges, att intressekonflikter ska hanteras och att företagen ska ta tillvara konsumenternas intresse. Konsumentfrågor är en viktig del i Svensk Värdepappersmarknads arbete för värdepappersmarknaden och är något som genomsyrar mycket av arbetet.

Under den senaste tioårsperioden har en mängd regelverk införts som syftar till att stärka konsumenternas ställning på värdepappersmarknaden. Exempel på sådana regler är MiFID II och PRIIPs. Svensk Värdepappersmarknad arbetar aktivt med regelbevakning genom att föra en dialog med svenska myndigheter och med myndigheter och branschorganisationer internationellt.

Finansiell utbildning

Som ett led i Svensk Värdepappersmarknads engagemang i konsumentfrågor har föreningen en rad samarbeten som alla syftar till finansiell utbildning genom att öka konsumenters kunskap och förståelse för svensk värdepappersmarknad samt genom att föra fram konsumentfrågor. Detta görs framförallt genom ett antal engagemang som Svensk Värdepappersmarknad stöttar ekonomiskt och genom att bidra med sin långa erfarenhet och kunskap om värdepappersmarknaden. Några exempel på engagemang på det här området framgår nedan.

Ung Privatekonomi

Ung Privatekonomi finns till för att inspirera och utbilda Sveriges gymnasieungdomar i privatekonomi och sparande. Varje läsår åker informatörer runt till skolor för att sprida kunskap och information. Detta görs dels genom att hålla föreläsningar och dels genom att gratis dela ut läroboken ”Ung Privatekonomi”. Detta görs för att ge eleverna förutsättningar för att förstå vikten av privatekonomi och sparande. Varje år utbildar Ung Privatekonomi mellan 20-30 000 ungdomar runt om i landet.

Konsumenternas Bank och Finansbyrå

Konsumenternas Bank- och Finansbyrå ger privatpersoner oberoende fakta och kostnadsfri vägledning om betalningar, lån, sparande och pension. Konsumenternas informerar om och jämför värdepapper samt förklarar lagar, regler och villkor på värdepappersmarknaden. Utbildningar är en viktig del av verksamheten. Konsumenternas utbildar i första hand personer som sedan i sin tur ska utbilda andra eller själva hjälpa konsumenter med problem. Konsumenternas berättar också för konsumenter hur de kan gå vidare i olika ärenden så som med klagomål, men prövar inte själv några tvister.

Gilla din ekonomi

Gilla Din Ekonomi är ett nätverk som består av myndigheter, organisationer och företag som samarbetar, initierar, utvecklar och inspirerar varandra i frågor om privatekonomi och folkbildning i detta. Syftet är att öka förståelsen för, och kunskapen om, privatekonomi genom kunskapsspridning med olika informations- och utbildningsinsatser.