Svensk Värdepappersmarknad – Regelverk och självreglering

Föreningen Svensk Värdepappersmarknad är en intresseorganisation för banker, investmentbanker och värdepappersbolag samt motsvarande utländska företag som verkar för en hållbar och konkurrenskraftig svensk värdepappersmarknad. Föreningen har över åren tillsammans med medlemmarna tagit fram olika avtal och villkor, blanketter, riktlinjer och rekommendationer, PM och andra dokument som vid den aktuella tidpunkten har ansetts vara relevant för marknaden. På denna hemsida finns ett antal sådana dokument förtecknade, i förekommande fall med länkar till underliggande dokument. Dokument som har ansetts inaktuella och/eller håller på att revideras är i vissa fall inte medtagna. För ytterligare information om detta kan kontakt tas med föreningens chefsjurist.

Dokumenten enligt ovan inklusive dessas innehåll och eventuella tolkningar och uttalanden som görs däruti är baserade på rättsläget vid den tidpunkt då det aktuella dokumentet skrevs eller i förekommande fall godkändes av föreningens juristgrupp, såsom tillämpligt. Rättsläget förändras dock över tid, varför inget dokument eller dessas innehåll ska ses som bindande rekommendationer eller juridisk rådgivning från föreningen inkl. anknutna bolag eller föreningens medlemmar.

Såväl medlemmarna i föreningen som andra parter har full frihet att avvika från dokumentens innehåll. Det åligger medlemmar och andra aktörer som berörs att säkerställa att de vid var tid uppfyller de krav som ställs i tillämpliga lagar och föreskrifter.