Penning- och obligationsmarknaden

Penningmarknaden är den del av räntemarknaden där handeln med räntebärande instrument som har en löptid på mindre än ett år bedrivs. Instrument som har en längre löptid handlas på obligationsmarknaden.

Penning- och obligationsmarknaderna är viktiga för den reala ekonomin

På obligations- och penningmarknaden kan staten, kommuner, företag och banker finansiera såväl befintlig och löpande verksamhet som nya projekt och investeringar. Staten och kommuner finansierar sig sedan länge i hög grad på obligationsmarknaden men även företag finansierar sig i allt högre grad på obligationsmarknaden. Obligations- och penningmarknaden fyller därför en viktig funktion för att både offentliga och privata aktörer ska kunna bedriva och utveckla sin verksamhet. Obligations- och penningmarknaden fyller samtidigt en viktig funktion för investerare som vill placera en del av sitt sparkapital och likviditet i obligationer och penningmarknadsinstrument.

Den svenska obligationsmarknaden växer stadigt. Bakom obligationsmarknadens tillväxt ligger bland annat företag utanför den finansiella sektorn som i allt större utsträckning väljer att finansiera sig genom att ge ut obligationer. Denna så kallade marknadsfinansiering har ökat snabbare än banklånen under flera år och utgör numera drygt en tredjedel av företagens finansiering. I och med detta har svenska företag bland den mest diversifierade finansieringen i Europa.

Det är numera också möjligt att via sitt sparande bidra till klimatomställningen genom att investera i gröna obligationer. I en grön obligation är kapitalet öronmärkt för att finansiera olika miljöprojekt. Den första gröna obligationen gavs ut 2007 och denna marknad växer fort.

Viktigt att handeln på penning- och obligationsmarknaderna fungerar väl

Det är inte ovanligt att investerare vill sälja delar av sina obligationsinnehav antingen under obligationens löptid, eller när den börjar närma sig förfall. Det kan man göra på andrahandsmarknaden där det finns andra investerare som är villiga att köpa obligationerna. Det är viktigt att den handeln fungerar bra annars försämras också möjligheterna för de aktörer som ger ut obligationer på primärmarknaden att finansiera sin verksamhet. Det är också viktigt att penning- och obligationsmarknaderna fungerar bra för att de aktörer som köper dessa instrument ska ha fortsatt högt förtroende för marknaderna och fortsätta investera.

Om handeln med obligationer fungerar dåligt och det blir varaktigt svårt för köpare av obligationer att vid behov sälja dem vidare är det möjligt att intresset för att investera i obligationer sjunker. Det kan då bli svårare för låntagare att vid behov ge ut nya obligationer för att förlänga tidigare lån eller ta upp nya lån på obligationsmarknaden. I förlängningen kan dåligt fungerande obligationsmarknader även leda till problem med den finansiella stabiliteten. Svensk Värdepappersmarknad verkar på olika sätt för att värna penning- och obligationsmarknadens funktionssätt.

Föreningens arbete

Svensk Värdepappersmarknad är sedan många år tillbaka engagerad i olika frågor som rör penningmarknadsinstrument och obligationer och marknaden där dessa handlas. Inom ramen för Penningmarknadsrådet diskuteras övergripande frågor relaterade till penningmarknaden och handeln med obligationer utgivna av svenska staten, kommuner och bostadsinstitut. Kreditobligationsgruppen hanterar frågor som rör handeln med obligationer utgivna av icke-finansiella företag. Föreningen har även en XVA-grupp där föreningens medlemmar diskuterar frågor relaterade till XVA. Andra specifika frågor, särskilt av juridisk karaktär såsom obligationsvillkor, prospekt, marknadsmissbruk och liknande hanteras i särskilda grupper för sådana frågor.