Digital finance

Investeringar i finansiella tekniker har ökat kraftigt de senaste åren och det råder en hög innovationstakt inom branschen. Många personer interagerar idag med banken genom mobilen och betalningar, överföringar och investeringar kan ske genom en rad olika verktyg. Artificiell intelligens, sociala nätverk, kryptoteknik, molntjänster och olika mobilapplikationer har gett upphov till nya tjänster och affärsmodeller som har introducerats av såväl nya aktörer som etablerade finansiella institutioner.

Blockkedjor och artificiell intelligens är ett par av de teknologier som gör det möjligt för företag och enskilda att få ökad tillgång till finansiella tjänster och som förbättrar effektiviteten i det finansiella systemet. Den nya tekniken ökar utbudet och effektiviteten för både konsumenter och marknadsaktörer och bidrar till att riva barriärer och öka konkurrensen på områden som online banking, betalningar och överföringar samt investeringsråd och tjänster.

Arbetet på EU-nivå

EU kommissionen håller sedan några år tillbaka på att analysera hur den finansiella sektorn kan dra fördel av den digitala utvecklingen utan att skyddet för konsumenter och investerare försämras. Detta sker inom ramen för kommissionens arbete med Digital Finance.
I september 2020 publicerade EU kommissionen ett antal förslag, vilka sedan har förts vidare i lagstiftningsprocessen, inom området Digital Finance som syftar till att utveckla en mer konkurrenskraftig och innovativ europeisk finansiell sektor. Avsikten är att stödja utvecklingen av nya tekniker såsom kryptoteknik, artificiell intelligens och molntjänster i finanssektorn och är en del av kommissionens arbete med att bygga en kapitalmarknadsunion. Kommissionens arbete berör tre huvudområden eller frågor: hur fördjupar man den interna marknaden för digitala finansiella tjänster, hur gör man det finansiella regelverket mer innovationsvänligt och hur ökar den man operationella motståndskraften i det finansiella systemet samtidigt som man hanterar olika risker och säkerställer att samma regler gäller för alla. Strategin innefattar även regler för marknader i kryptotillgångar.

Föreningens arbete

Inom ramen för Svensk Värdepappersmarknads arbetsgrupp för Digital Finance diskuteras den tekniska och regulatoriska utvecklingen inom Digital Finance, med särskilt fokus på relevanta regelverk som diskuteras främst på EU-nivå. Arbetsgruppen besvarar även olika konsultationer på området, däribland om kryptotillgångar och EU:s agenda för Digital Finance.

I samband med de diskussioner och förhandlings som pågår inom EU på området bistår föreningen regelbundet beslutsfattare och myndigheter med kommentarer och ståndpunkter kring relevanta regelverk och initiativ.