Personuppgiftspolicy

Denna personuppgiftspolicy gäller för Föreningen Svensk Värdepappersmarknad, org. nr. 802001–0297, nedan ”Föreningen” och dess dotterbolag Svensk Värdepappersmarknad Service AB, org. nr. 556311–7117, nedan ”Servicebolaget. I dessa riktlinjer hänvisas hädanefter gemensamt till Föreningen och Servicebolaget som ”Svensk Värdepappersmarknad”.

Svensk Värdepappersmarknad är gemensamt personuppgiftsansvariga för en stor del av behandlingen som utförs och ansvarar för att behandling av dina personuppgifter sker i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR) och därmed sammanhängande lagstiftning. I vissa fall är Föreningen respektive Servicebolaget enskilt personuppgiftsansvarig för dina uppgifter. Detta gäller exempelvis då Föreningen eller Servicebolaget bjuder in till seminarium eller liknande evenemang som inte arrangeras gemensamt. I sådana situationer kommer du genom inbjudan och den information som tillhandahålls i samband med evenemanget att informeras om vem som är personuppgiftsansvarig.

I denna personuppgiftspolicy beskrivs vilka personuppgifter vi samlar in, syftet med behandlingen av personuppgifter, rättslig grund för behandling av personuppgifter samt vilka rättigheter du har vad gäller behandling av personuppgifter enligt GDPR och hur du kommer i kontakt med oss.

Vilka personuppgifter som behandlas

Svensk Värdepappersmarknad värnar om din personliga integritet och samlar inte in fler personuppgifter än vad som är nödvändigt för att uppnå ändamålet för insamlingen. Svensk Värdepappersmarknad samlar in och behandlar personuppgifter för anställda hos våra medlemsföretag, anställda på myndigheter, journalister, politiker, anställda på andra intresseorganisationer och personer som anmäler sig till våra nyhetsbrev eller deltar i våra evenemang. Vi behandlar även personuppgifter rörande kontaktpersoner hos våra leverantörer och samarbetspartners samt annan som Svensk Värdepappersmarknad har kontakt med för att uppnå ändamålet.

Syftet med Svensk Värdepappersmarknads behandling av personuppgifter är att uppfylla Föreningens verksamhetsändamål, dvs. att verka för en hållbar och konkurrenskraftig svensk värdepappersmarknad och uppfylla Servicebolagets verksamhetsändamål, dvs. att ge service till Föreningens medlemmar genom informations- och kunskapsförmedling i frågor av gemensamt intresse.

Exempel på personuppgifter som Svensk Värdepappersmarknad kan komma att samla in är namn, mailadress, telefonnummer, namn på arbetsgivare och yrkestitel. Uppgifterna har vi fått direkt från dig, din arbetsgivare eller, i vissa fall, från offentligt tillgängliga källor.

Varför dina personuppgifter behandlas samt rättslig grund för behandlingen

Svensk Värdepappersmarknad kan komma att behandla dina personuppgifter för följande ändamål och med stöd av följande rättslig grund:

·       Tillhandahålla eller administrera din arbetsgivares medlemskap hos Föreningen. Sådan behandling sker för att uppfylla de åtaganden Föreningen har gentemot din arbetsgivare med anledning av avtalet som medlemskapet innebär. Om din arbetsgivare är medlem hos Föreningen sker även viss behandling med stöd av din arbetsgivare och Svensk Värdepappersmarknads berättigade intresse av att du får ta del av medlemskapet och de tjänster som Servicebolaget tillhandahåller vilka ingår i medlemskapet.

·       Tillhandahålla utskick av Svensk Värdepappersmarknads olika publikationer och nyhetsbrev till dig som anställd i medlemsföretag. Svensk Värdepappersmarknad har ett berättigat intresse av att tillhandahålla den information som du önskat få. Du har alltid möjlighet att tacka nej till sådan behandling.

·       Tillhandahålla utskick av Svensk Värdepappersmarknads olika publikationer och nyhetsbrev till dig som har önskat att motta sådan information. Svensk Värdepappersmarknad behandlar dina personuppgifter baserat på ditt samtycke för ändamålet att tillhandahålla utskick av den information du efterfrågat. Du har alltid möjlighet att återkalla ditt samtycke. Svensk Värdepappersmarknad kommer då gallra de uppgifter som behandlas baserat på ditt samtycke.

·       Tillhandahålla och administrera konferenser, seminarier och andra evenemang som du anmält dig till eller deltar i. Sådan behandling sker för att uppfylla de åtaganden som Svensk Värdepappersmarknad har mot dig i och med din anmälan. Du har alltid möjlighet att tacka nej till sådan behandling. Vid deltagande vid evenemang kan Svensk Värdepappersmarknad komma att spela in eller fotografera. Det innebär att du kan förekomma i ljud- och bildinspelningar eller fotografier som Svensk Värdepappersmarknad behandlar och som även kan komma att publiceras. Svensk Värdepappersmarknad kommer att meddela dig i förväg om sådan upptagning eller fotografering kommer att ske. Du har på så sätt möjlighet att undvika att förekomma i ljud- och bildinspelningar samt fotografier.

·       Behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal i vilket du eller din arbetsgivare är part eller för att vidta åtgärder på begäran av dig eller din arbetsgivare innan ett sådant avtal ingås.

·       Behandlingen av personuppgifter är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse som åvilar Svensk Värdepappersmarknad, exempelvis förpliktelser enligt bokföringslagen.

·       Om du har lämnat ditt samtycke till att dina personuppgifter behandlas för ett eller flera specifika ändamål kommer Svensk Värdepappersmarknad att behandla dina uppgifter för dessa ändamål. Ditt samtycke kan närsomhelst återkallas.

Hur dina personuppgifter behandlas

Lagringstid

Svensk Värdepappersmarknad sparar inte personuppgifter längre än vad som anses nödvändigt med hänsyn till ändamålen för behandlingen av personuppgifterna.

·       När grunden för behandling är intresseavvägning tas personuppgifterna bort när det inte längre föreligger berättigade skäl för behandlingen av personuppgifterna. Vi behåller exempelvis dina personuppgifter så länge de erfordras för att vi ska kunna hantera kontakten med dig som anställd hos medlemsföretaget. När dina personuppgifter inte längre är nödvändiga på grund av att du exempelvis avslutat din anställning hos medlemsföretaget, gallras personuppgifterna från Svensk Värdepappersmarknads system (om du inte lämnat samtycke till att de sparas).

·       Personuppgifter som samlats in med intresseavvägning som grund kommer att sparas tillsvidare i interna protokoll eller deltagarförteckningar i syfte att i framtiden kunna redogöra för handläggningen av en fråga. Även e-postmeddelanden som innehåller information som är av vikt att dokumentera för Svensk Värdepappersmarknads verksamhet kommer att sparas tillsvidare. När behandlingen inte längre är nödvändig för att uppnå de ändamål för vilka de samlades in gallras uppgifterna.

·       När grunden för behandling av personuppgifter är fullföljande av avtal gallras uppgifterna när avtalet har upphört och det inte längre föreligger skäl för behandling. För att uppfylla lagkrav eller för att vi har rätt att göra så enligt en intresseavvägning kan vi dock komma att spara dina personuppgifter under en längre tid.

·       Personuppgifter som behandlas med stöd av en rättslig förpliktelse lagras så länge som det krävs i enlighet med den lagstiftning som är tillämplig, exempelvis upp till 7 års tid enligt bokföringslagens bestämmelser eller i tio (10) år på grund av preskriptionstiden i preskriptionslagen avseende försvar av rättsliga anspråk.

·       Personuppgifter som samlats in med samtycke som grund tas bort när samtycket inte längre är giltigt eller så fort du återkallar ditt samtycke.

Tillgång till dina personuppgifter

Tillgång till dina personuppgifter är ofta begränsad till dem inom Svensk Värdepappersmarknad som har behov av att behandla dina personuppgifter.

Dina personuppgifter kommer inte att överlåtas, delas eller på annat sätt göras tillgängliga för användning av andra företag eller personer. Däremot kan vi behöva låta våra och medlemsföretagens leverantörer och andra uppdragstagare få tillgång till dina uppgifter när de utför tjänster åt oss, särskilt vad gäller IT-underhåll och support eller i samband med anordnande av tillställningar som Svensk Värdepappersmarknad anordnar själv eller tillsammans med andra organisationer. Svensk Värdepappersmarknad säkerställer att sådan överföring sker säkert och i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning.

Säkerhet till skydd för personuppgifter

Svensk Värdepappersmarknad värnar om din personliga integritet och har fastställt interna riktlinjer för att skydda dina personuppgifter. Lämpliga säkerhetsåtgärder tillämpas för att säkerställa att personuppgifter skyddas mot förstöring, obehörigt röjande, obehörig åtkomst, förlust eller ändring.

Dina rättigheter

Enligt dataskyddsförordningen har du en rad rättigheter när det gäller behandlingen av dina personuppgifter som beskrivs nedan. För att utöva dina rättigheter är du välkommen att kontakta oss via de kontaktuppgifter som anges i slutet av denna personuppgiftspolicy.

Rätt till tillgång

Du har rätt att få bekräftelse på huruvida personuppgifter som rör dig behandlas av Svensk Värdepappersmarknad samt information om hur de behandlas. Du har även rätt att få tillgång till personuppgifterna och exempelvis erhålla information om:

·       ändamålen med behandlingen,

·       de kategorier av personuppgifter som behandlingen gäller,

·       var uppgifterna kommer ifrån,

·       de mottagare till vilka personuppgifterna har lämnats eller ska lämnas ut, och

·       om möjligt, den förutsedda period under vilken personuppgifterna kommer att lagras eller, om detta inte är möjligt, de kriterier som används för att fastställa denna period.

Om vi behandlar personuppgifter om dig har du rätt att kostnadsfritt få information om behandlingen genom ett s.k. registerutdrag. Om begäran är uppenbart ogrundad eller orimlig får vi ta ut en rimlig avgift för en sådan begäran i enlighet med bestämmelserna i dataskyddslagstiftningen. För att kunna uppfylla våra säkerhetskrav förbehåller vi oss också rätten att verifiera att det är behörig person som efterfrågar personuppgifterna.

Rätt till rättelse av felaktiga personuppgifter

Du har rätt att utan onödigt dröjsmål få felaktiga uppgifter rättade och att be oss komplettera ofullständiga uppgifter genom att tillhandahålla korrekta uppgifter.

Rätt till radering eller ”rätten att bli bortglömd”

Du har i vissa fall rätt att få dina personuppgifter raderade, exempelvis om:

·       personuppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de samlats in eller på annat sätt behandlats,

·       behandlingen av dina personuppgifter grundar sig på ditt samtycke och du därefter har återkallat ditt samtycke, förutsatt att det inte föreligger någon annan rättslig grund för behandlingen av personuppgifterna,

·       om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet,

·       om behandlingen sker för direktmarknadsföring och du motsätter dig att uppgifterna behandlas för detta ändamål,

·       du invänder mot behandling som grundar sig på ett berättigat intresse och det saknas berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre, eller

·       personuppgifterna har behandlats på ett olagligt sätt.

Rätten till radering gäller inte i det fall personuppgifterna krävs för att Svensk Värdepappersmarknad ska kunna uppfylla en rättslig förpliktelse.

Rätt att återkalla samtycke

Om du har lämnat ditt samtycke till Svensk Värdepappersmarknads behandling av personuppgifter i något avseende har du rätt att återkalla detta samtycke. När du återkallar ditt samtycke kommer den behandling av personuppgifter som samtycket avsåg att upphöra och personuppgifter som samlats in med stöd av ditt samtycke att raderas under förutsättning att de inte behövs för något annat ändamål som Svensk Värdepappersmarknad har rätt att behandla dina personuppgifter för.

Rätt till begränsning

Du har i vissa fall rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas, dvs. att de endast behandlas med ditt samtycke. Det kan exempelvis vara om:

·       du ifrågasätter riktigheten av personuppgifterna,

·       personuppgiftsbehandlingen är otillåten och du väljer begränsning av personuppgifter i stället för radering,

·       personuppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de tidigare behandlats för men du behöver dessa för etablering eller utövandet av eller försvar mot rättsliga krav, eller

·       du har invänt mot behandling som stödjer sig på intresseavvägning.

En begränsning av personuppgiftsbehandling innebär att personuppgifterna fortsätter att lagras men i övrigt inte behandlas vidare av Svensk Värdepappersmarknad utan ditt samtycke.

Rätt till dataportabilitet

Om du har lämnat ditt samtycke eller om Svensk Värdepappersmarknad grundar behandlingen på avtal med dig har du rätt att få ut de personuppgifter som rör dig som du har lämnat till oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och överföra dessa till en annan personuppgiftsansvarig eller få vår hjälp att överföra uppgifterna till en annan personuppgiftsansvarig när detta är tekniskt möjligt.

Rätt till invändning

Du har rätt att göra invändningar mot behandling av dina personuppgifter som grundar sig på ett berättigat intresse. Svensk Värdepappersmarknad får inte längre behandla personuppgifterna såvida vi inte kan påvisa tvingande berättigade skäl för sådan behandling som väger tyngre än dina intressen och rättigheter.

Rätt att inge klagomål till en tillsynsmyndighet

Om du anser att dina rättigheter inte respekteras av oss har du även rätt att lämna in ett klagomål till Datainspektionen, se www.datainspektionen.se.

Kontakt

Om du har frågor angående hanteringen av personuppgifter eller vill utnyttja dina rättigheter enligt ovan är du välkommen att kontakta oss på:

personuppgiftsansvarig@svenskvardepappersmarknad.se

eller

Föreningen Svensk Värdepappersmarknad/Svensk Värdepappersmarknad Service AB

GDPR

Box 1426

111 84 Stockholm