Verksamhetsplan 2022

Styrelsen för Svensk Värdepappersmarknad beslutar varje år om de områden och frågor som ska stå i särskilt fokus under det kommande året och nedan finns en översikt över sådana områden och frågor för verksamhetsåret 2022.

Föreningen hanterar och bevakar vid sidan av detta ett flertal ytterligare områden och frågor, på såväl övergripande policy- som detaljnivå. Föreningen har även ett antal viktiga löpande uppgifter, samarbeten och uppdrag, vilka nämns nedan.

Föreningen arbetar på många områden och i många frågor på såväl svensk och nordisk som europeisk nivå, samt bedriver regelbundet påverkansarbete mot såväl svenska som europeiska beslutsfattare och myndigheter i frågor som är viktiga för föreningens medlemmar.

Särskilda fokusområden

Aktiemarknaden

Frågor kring aktiemarknadens struktur och funktionssätt liksom förtroendet för marknaden är av grundläggande betydelse för föreningen. Det finns en mängd trender och företeelser som påverkar eller kan komma att påverka aktiemarknaden. En del av dessa hänger ihop med utvecklingen och marknadens struktur i nuläget, medan andra är av mer grundläggande och strukturell karaktär. Vissa är härutöver av något senare datum, medan andra diskuteras sedan flera år tillbaka.

Föreningen kommer under året vid sidan av ett antal löpande frågor att hantera frågeställningar om ett framtida ”consolidated tape” och marknadsdata, marknadsplatsernas handelssystem och regelverk, samt marknadens struktur, såväl i Sverige som inom EU.

Se vidare under Aktie- och Derivatmarknaden.

Företagsobligationsmarknaden

Företagsobligationsmarknaden är viktig för företagens kapitalförsörjning och realekonomin i stort och föreningen arbetar sedan flera år tillbaka bland annat med frågor som rör marknadens funktion och transparensen. Föreningen står även bakom standardvillkor som allmänt används på den svenska företagsobligationsmarknaden.

Föreningen kommer under året vid sidan av olika löpande frågor att vara fortsatt engagerad i frågan om företagsobligationsmarknadens transparens och funktionssätt, varvid noteras vikten av att belysa olika aktörers roller och ansvar, samt genomföra en uppföljning av föreningens rekommendation om transparens på obligationsmarknaden.

Arbetet fortsätter vidare med att uppdatera föreningens standardvillkor för företagsobligationer och hantera frågor som framkommit inför och i samband med denna översyn.

Se vidare under Företagsobligationsmarknaden.

Penning- och obligationsmarknaden

Obligations- och penningmarknaden spelar en viktig roll som finansieringskälla på såväl kort som lång sikt för staten, kommuner, företag och banker. Marknaden bidrar härigenom till offentliga och privata aktörers möjligheter att bedriva och utveckla sina verksamheter. Omvänt fyller marknaden en viktig funktion för investerare som vill placera en del av sitt sparkapital eller likviditet i obligationer och penningmarknadsinstrument.

Föreningen kommer under året vid sidan av olika löpande frågor att fortsatt vara engagerad i diskussionen om framtidens interbankmarknad, marknadens funktionssätt och frågor om Swestr och andra referensräntor.

Se vidare under Penning- och obligationsmarknaden.

Post-Trade

Den finansiella infrastrukturen och frågor som relaterar till denna är av stor vikt för föreningen och dess medlemmar. Föreningen tillhandahåller forum för medlemmarna för såväl interna diskussioner som dialog med relevanta externa aktörer. Föreningen deltar i kommittéer och arbetsgrupper, där post-trade frågor av relevans för medlemmarna diskuteras.

Föreningen kommer under året, vid sidan av olika löpande frågor, att analysera och hantera frågor relaterade till översynen av regelverket för värdepappersavveckling och värdepapperscentraler. Föreningen är också aktiv i arbetet med att harmonisera post-trade-hanteringen med de standarder som används inom EU. Härtill kommer ett fortsatt engagemang tillsammans med medlemmarna och relevanta externa parter kring innebörden och följderna av en svensk anslutning till T2S.

Se vidare under Post-trade.

Hållbar finansiering

Hållbarhetsområdet och frågor kring såväl miljö som socialt ansvar och ägarstyrning, på engelska ESG står högt upp på dagordningen på finansmarknaden, liksom i övriga delar av samhället. Föreningens fokus ligger frågor som rör värdepappersmarknaden, men föreningen kommer också i kontakt med andra hållbarhetsfrågor. Föreningen strävar efter att höja kunskapsnivån kring den hållbara värdepappersmarknaden, samtidigt som regelutvecklingen bevakas och relevanta frågor hanteras och diskuteras.

Föreningen kommer under året vid sidan av olika löpande frågor att bevaka och hantera frågor relaterade till gröna obligationer, hållbarhetsinformation till kund, hållbarhetsredovisning och hållbarhetsanalys, samt frågor kring lämplighetsbedömning och produktstyrning i MiFID II.

Se vidare under Hållbar finansiering.

Kontinuitet och informationssäkerhet

Föreningen arbetar sedan flera år med frågor som rör kontinuitet och informationssäkerhet, vilka rör såväl infrastrukturens beredskap på makronivå som mikronivåfrågor. Föreningen har en viktig roll när det gäller samarbetet på området mellan medlemmarna. Kansliet för också en aktiv dialog med andra relevanta aktörer på marknaden och i samhället.

Föreningen kommer under året vid sidan av olika löpande frågor och samarbeten att arbeta med frågor kring kontinuitet och informationssäkerhet och i samband med detta delta i en omfattande övning med andra marknadsaktörer och myndigheter.

Se vidare under Kontinuitet och informationssäkerhet.

Marknadsövervakning och -missbruk

Föreningen arbetar löpande med frågor som rör marknadsövervakning och -missbruk, innefattande bland annat frågor kring blankning, flaggning och insiderhandel. Diskussioner förs härvid bland annat om tolkningen och tillämpningen av relevanta regelverk, nya rättsfall och myndighetsbesked, samt övervakningen av marknaderna.

Föreningen kommer under året vid sidan av olika löpande frågor att hantera och diskutera översynen av delar av EU:s marknadsmissbruksreglering och föra en dialog med berörda departement och myndigheter.

MiFID II/MiFIR Review

Frågor som rör MiFID II/MiFIR är av central betydelse för föreningens medlemmar. Föreningen spelar en viktig roll såväl genom initialt och löpande påverkans- och konsultationsarbete, som genom vid implementering och tolkning av regelverken tillsammans med medlemmarna.

Föreningen kommer under året vid sidan av olika löpande frågor att hantera och diskutera, såväl inom föreningen som i samarbeten på nordisk och europeisk nivå, översynen av reglerna om marknadsstruktur i MiFID II och MiFIR, vilket bland annat inkluderar frågor om ”consolidated tape”, marknadsdata, transparensregler och best execution.

Se vidare under MiFID/MiFIR Review.

Mångfald

Mångfaldsfrågan omfattar många olika och komplexa delar som inkluderar men också sträcker sig långt bortom värdepappersmarknaden. Bland de frågor föreningen arbetar med finns utmaningen i att fånga upp och behålla kvinnor och personer med olika bakgrund i branschen.

Föreningen kommer under året vid sidan av olika löpande frågor att med beaktande av erfarenheter som gjorts i andra länder självt och tillsammans med andra aktörer lyfta fram frågor och forskning kring mångfald, samt aktivt stödja nätverksbyggande med särskilt fokus på kvinnor på finansmarknaden.

Se vidare under Mångfald.

Strategin för icke-professionella investerare

Kommissionens strategi för icke-professionella investerare eller på engelska Retail investment strategy syftar till att anpassa ett flertal regelverk till icke-professionella investerares profil och behov. Inom ramen för strategin behandlas flera olika områden och frågor som är viktiga för föreningens medlemmar.

Föreningen kommer under året vid sidan av olika löpande frågor att hantera och diskutera förslag till ändrad och ny EU-lagstiftning inriktad på icke-professionella investerare, med särskilt fokus på regler om investerarskydd i MiFID II och PRIIPs.

Se vidare under MiFID/MiFIR Review.

Viktiga löpande uppgifter

Föreningen har vid sidan av arbetet med ovan angivna fokusområden och fokusfrågor flera viktiga löpande uppgifter, samarbeten och uppdrag inklusive ekonomisk bevakning och analys, stöd vid implementering av nya regelverk och kommunikation.

Verksamhetsplan 2022

Business plan 2022