Verksamhetsplan 2024

Svensk Värdepappersmarknad är engagerad i ett stort antal frågor som berör föreningens medlemmar och som diskuteras på styrelsenivå och i föreningens arbetsgrupper.
Varje år gör föreningens styrelse en bedömning av vilka frågor som kommer att stå i särskilt fokus. Vid sidan av ”fokusfrågorna” bevakar och hanterar föreningen många ytterligare områden och frågor på såväl övergripande policy- som detaljnivå. Föreningen har även ett antal löpande uppgifter, samarbeten och uppdrag som nämns nedan i urval.
Föreningen spelar genom att tillhandahålla forum och upprätthålla samarbeten och externa kontakter en viktig roll såväl genom att sammanföra marknadsaktörerna som genom att sammanföra beslutsfattare, myndigheter och marknadsaktörer.

Särskilda fokusfrågor under 2024

Baserat på vad som är känt om de områden och frågor som förväntas vara aktuella och relevanta under året har styrelsen vid styrelsemöte den 5 december 2023 beslutat att nedanstående frågor ska utgöra särskilda fokusfrågor för föreningen under verksamhetsåret 2024.

1. Aktiemarknadens struktur och utveckling

Frågor kring aktiemarknadens struktur och funktionssätt samt framtida utveckling, liksom förtroendet för marknaden, är av grundläggande betydelse för föreningens medlemmar. Det finns en mängd trender och företeelser som påverkar eller kan komma att påverka aktiemarknaden. En del av dessa hänger ihop med utvecklingen och marknadens struktur i nuläget, medan andra är av mer grundläggande och strukturell karaktär. Vissa är vidare av senare datum medan andra diskuteras sedan flera år tillbaka.

Föreningen kommer under året att hantera olika frågor av vikt för aktiemarknadens framtida struktur bland annat i samband med diskussionen kring fortsättningen på kapitalmarknadsunionen (CMU). Hit hör bland annat frågor som rör implementeringen av nya regler om ett framtida consolidated tape, förenklade noteringsregler, marknadsdata, bästa orderutförande, aktieägares rättigheter samt en ev. framtida övergång till T + 1.

Härutöver kommer föreningen att hantera frågor som rör nya och ändrade rapporteringskrav bland annat relaterat till Kommissionens strävan att minska den generella rapporteringsbördan och EMIR 3.0.

Se vidare under Aktie- och Derivatmarknaden.

2. Konsumentskyddet på värdepappersmarknaden

Kommissionen lade under förra verksamhetsåret fram ett förslag till strategi för icke-professionella investerare, en del av CMU som syftar till att anpassa ett flertal regelverk till icke-professionella investerares profil och behov. Diskussioner pågår kring ändringar främst i MiFID II och PRIIPs. När diskussionerna på nivå 1 är avslutade, men delvis även parallellt, pågår diskussioner på nivå 2. Bland de områden som berörs finns många som är av stor betydelse för föreningens medlemmar såsom reglerna kring kostnadsinformation till kunder, provisioner och lämplighetsbedömning.

Inom ramen för arbetet på detta område och med anknytning också till frågan om mångfald och jämställdhet har föreningen också en uppgift att fylla vad gäller finansiell utbildning, såväl direkt genom egna insatser och insatser tillsammans med andra som indirekt genom stöd till initiativ som når ut bland annat till ungdomar.

Föreningen kommer under året att arbeta såväl med initialt och löpande påverkans- och konsultationsarbete som med implementering och tolkning av regelverken på området tillsammans med medlemmarna.

3. Obligationsmarknadens funktionssätt

Obligationsmarknaden spelar en viktig roll som finansieringskälla på såväl kort som lång sikt för staten, kommuner, företag och banker. Marknaden bidrar till offentliga och privata aktörers möjligheter att bedriva och utveckla sina verksamheter. Omvänt fyller marknaden en viktig funktion för investerare som vill placera en del av sitt sparkapital eller likviditet i obligationer.

Föreningen kommer under året att vara engagerad i olika diskussioner och aktiviteter som berör och potentiellt påverkar strukturen på företagsobligationsmarknaden, marknadens funktionssätt på såväl företagsobligationsmarknaden som den för statsobligationer, samt frågor om Swestr och andra referensräntor.

I samband härmed noteras vikten av att informera beslutsfattare, myndigheter och andra aktörer om hur marknaden fungerar och vilken roll olika aktörer spelar.

Se vidare under Penning- och obligationsmarknaden.

4. Harmonisering av post-trade processer

Den finansiella infrastrukturen och frågor som relaterar till denna är av stor vikt för föreningen och dess medlemmar. Föreningen tillhandahåller forum för medlemmarna för såväl interna diskussioner som dialog med relevanta externa aktörer. Föreningens kansli medverkar på medlemmarnas mandat i kommittéer och arbetsgrupper, där post-trade frågor av relevans för medlemmarna diskuteras.

Föreningen kommer under året att arbeta med det marknadsgemensamma projektet att harmonisera post-trade-hanteringen med de standarder som används inom EU. I arbetet förs dialog med bland annat Euroclear Sweden och Riksbanken. Föreningen kommer även att behöva förhålla sig till de lagstiftningsförslag som sannolikt kommer från kontoföringsutredningen samt Riksbankens beslut rörande en eventuell svensk anslutning till T2S.

Härtill kommer fortsatt arbete med att analysera och hantera frågor relaterade till översynen av regelverket för värdepappersavveckling och värdepapperscentraler.

Se vidare under Post-trade.

5. Hållbarhet på värdepappersmarknaden

Frågor som rör hållbarhet, socialt ansvar och ägarstyrning, på engelska ESG, står högt upp på dagordningen på finansmarknaden liksom i övriga delar av samhället. Föreningens fokus ligger på frågor som rör värdepappersmarknaden men föreningen kommer också i kontakt med andra hållbarhetsfrågor. Föreningen verkar för att höja den allmänna kunskapsnivån kring den hållbara värdepappersmarknaden samtidigt som regelutvecklingen bevakas och relevanta frågor hanteras och diskuteras.

Föreningen kommer under året bland annat att bevaka och hantera frågor relaterade till framtagande och implementering av regler om hållbarhetsinformation till kund, hållbarhetsredovisning, ESG ratings och -analys, tillbörlig aktsamhet för företag i fråga om hållbarhet, gröna obligationer, frågor om grönmålning, samt frågor kring lämplighetsbedömning och produktstyrning i MiFID II.

Se vidare under Hållbar finansiering.

Viktiga löpande uppgifter

Föreningen har vid sidan av arbetet med dess fokusfrågor flera viktiga löpande uppgifter, av vilka ett urval presenteras nedan.

Föreningens självreglering

Föreningen uppdaterar vid behov föreningens självreglering, i syfte att säkerställa att den är aktuell och relevant för föreningens medlemmar.

Kontinuitet och informationssäkerhet

Föreningen arbetar löpande med frågor som rör kontinuitet och informationssäkerhet vilka rör såväl infrastrukturens beredskap på makronivå som mikronivåfrågor. Föreningen har en viktig roll när det gäller samarbetet på området mellan medlemmarna. Kansliet för också en aktiv dialog med andra relevanta aktörer på marknaden och i samhället. Arbetet bedöms komma att intensifieras under kommande år.

Se vidare under Kontinuitet och informationssäkerhet.

Ekonomisk bevakning och analys

Den svenska värdepappersmarknaden står sig i omfattning och utveckling mycket väl i jämförelse med andra marknader inom EU. Information om marknaden såväl på makro- som mikronivå är värdefull för föreningens påverkans- och kommunikationsarbete och ligger regelbundet till grund för diskussioner i arbetsgrupperna samt i diskussioner om bland annat CMU med beslutsfattare i Sverige och inom EU.

Kommunikation

Föreningen arbetar aktivt med att sprida kunskap om den svenska värdepappersmarknaden och föreningens verksamhet, såväl gentemot medlemmarna som mot allmänheten, beslutsfattare, myndigheter och andra relevanta aktörer inom och utom Sverige. Fokus ligger härvid på föreningens fokusområden, det svenska finansiella ekosystemet och finansiell utbildning riktad mot ungdomar. Kommunikationen sker bland annat genom nyhetsbrev, konferenser och seminarier, samt andra kommunikationsaktiviteter, i enlighet med föreningens kommunikationsplan.

SVPM Verksamhetsplan 2024

Tidigare verksamhetsplaner

Verksamhetsplan 2023

Verksamhetsplan 2022

Business plan 2022