Verksamhetsplan 2023

Svensk Värdepappersmarknad är engagerad i ett stort antal frågor som berör föreningens medlemmar och som diskuteras på styrelsenivå och i föreningens arbetsgrupper.
Varje år gör föreningens styrelse en bedömning av vilka frågor som kommer att stå i särskilt fokus. Vid sidan av ”fokusfrågorna” bevakar och hanterar föreningen många ytterligare områden och frågor på såväl övergripande policy- som detaljnivå. Föreningen har även ett antal löpande uppgifter, samarbeten och uppdrag som nämns nedan i urval.
Föreningen spelar genom att tillhandahålla forum och upprätthålla samarbeten och externa kontakter en viktig roll såväl genom att sammanföra marknadsaktörerna som genom att sammanföra beslutsfattare, myndigheter och marknadsaktörer.

Särskilda fokusfrågor under 2023

Baserat på vad som är känt om de områden och frågor som förväntas vara aktuella och relevanta under året har föreningens beslutat om nedanstående fem ”fokusfrågor” under verksamhetsåret 2023.

1. Aktiemarknadens struktur

Frågor kring aktiemarknadens struktur och funktionssätt liksom förtroendet för marknaden är av grundläggande betydelse för föreningens medlemmar. Det finns en mängd trender och företeelser som påverkar eller kan komma att påverka aktiemarknaden. En del av dessa hänger ihop med utvecklingen och marknadens struktur i nuläget, medan andra är av mer grundläggande och strukturell karaktär. Vissa är av något senare datum, medan andra diskuteras sedan flera år tillbaka.
Föreningen kommer under året att hantera olika frågor av vikt för aktiemarknadens framtida struktur. Hit hör bl a frågor i MiFIR Review kring ett framtida consolidated tape, marknadsdata och bästa orderutförande, samt frågor kring aktieägares rättigheter.

Se vidare under Aktie- och Derivatmarknaden.

2. Konsumentskyddet på värdepappersmarknaden

Kommissionen lägger under året fram sitt förslag till strategi för icke-professionella investerare, vilken syftar till att anpassa ett flertal regelverk till icke-professionella investerares profil och behov. Förslaget förväntas innebära ändringar i bl a MiFID II och PRIIPs. Bland de områden som berörs kan nämnas reglerna kring kostnadsinformation till kunder, provisioner och lämplighetsbedömning.

Inom ramen för arbetet på detta område, med anknytning också till frågan om mångfald och jämställdhet, har föreningen också en uppgift att fylla vad gäller finansiell utbildning, såväl direkt genom egna insatser och insatser tillsammans med andra, som indirekt genom stöd till initiativ som når ut bland annat till ungdomar.

Föreningen kommer under året att arbeta såväl med initialt och löpande påverkans- och konsultationsarbete, som med implementering och tolkning av regelverken tillsammans med medlemmarna.

3. Obligationsmarknadens funktionssätt

Företagsobligationsmarknaden är viktig för företagens kapitalförsörjning och realekonomin i stort och föreningen arbetar sedan flera år tillbaka bland annat med frågor som rör marknadens funktion och transparensen. Föreningen står även bakom standardvillkor som allmänt används på den svenska företagsobligationsmarknaden.

Föreningen kommer under året vid sidan av olika löpande frågor att vara fortsatt engagerad i frågan om företagsobligationsmarknadens transparens och funktionssätt, varvid noteras vikten av att belysa olika aktörers roller och ansvar, samt genomföra en uppföljning av föreningens rekommendation om transparens på obligationsmarknaden.

Arbetet fortsätter vidare med att uppdatera föreningens standardvillkor för företagsobligationer och hantera frågor som framkommit inför och i samband med denna översyn.

Se vidare under Penning- och obligationsmarknaden.

4. Harmonisering av post-trade processer

Den finansiella infrastrukturen och frågor som relaterar till denna är av stor vikt för föreningen och dess medlemmar. Föreningen tillhandahåller forum för medlemmarna för såväl interna diskussioner som dialog med relevanta externa aktörer. Föreningens kansli medverkar på medlemmarnas mandat i kommittéer och arbetsgrupper, där post-trade frågor av relevans för medlemmarna diskuteras.

Föreningen kommer under året att arbeta med det marknadsgemensamma projektet att harmonisera post-trade-hanteringen med de standarder som används inom EU, bl a genom dialog med Euroclear Sweden, arbete med VP-kontoflyttar, samt deltagande i utredning för lagändringar samt analys av innebörden och följderna av en eventuell svensk anslutning till T2S. Härtill kommer fortsatt arbete med att analysera och hantera frågor relaterade till översynen av regelverket för värdepappersavveckling och värdepapperscentraler.

Se vidare under Post-trade.

5. Hållbarhet på värdepappersmarknaden

Frågor som rör hållbarhet, socialt ansvar och ägarstyrning, på engelska ESG, står högt upp på dagordningen på finansmarknaden, liksom i övriga delar av samhället. Föreningens fokus ligger på frågor som rör värdepappersmarknaden, men föreningen kommer också i kontakt med andra hållbarhetsfrågor. Föreningen verkar för att höja den allmänna kunskapsnivån kring den hållbara värdepappersmarknaden, samtidigt som regelutvecklingen bevakas och relevanta frågor hanteras och diskuteras.

Föreningen kommer under året bl a att bevaka och hantera frågor relaterade till framtagande och implementering av regler om hållbarhetsinformation till kund, hållbarhetsredovisning, ESG ratings och -analys, tillbörlig aktsamhet för företag i fråga om hållbarhet, gröna obligationer, samt frågor kring lämplighetsbedömning och produktstyrning i MiFID II.

Se vidare under Hållbar finansiering.

Viktiga löpande uppgifter

Föreningen har vid sidan av arbetet med dess fokusfrågor flera viktiga löpande uppgifter, av vilka ett urval presenteras nedan.

Föreningens självreglering

Föreningen uppdaterar vid behov föreningens självreglering, i syfte att säkerställa att den är aktuell och relevant för föreningens medlemmar.

Kontinuitet och informationssäkerhet

Föreningen arbetar löpande med frågor som rör kontinuitet och informationssäkerhet, vilka rör såväl infrastrukturens beredskap på makronivå som mikronivåfrågor. Föreningen har en viktig roll när det gäller samarbetet på området mellan medlemmarna. Kansliet för också en aktiv dialog med andra relevanta aktörer på marknaden och i samhället.

Se vidare under Kontinuitet och informationssäkerhet.

Ekonomisk bevakning och analys

Den svenska värdepappersmarknaden står sig i omfattning och utveckling mycket väl i jämförelse med andra marknader inom EU. Information om marknaden såväl på makro- som mikronivå är värdefull för föreningens påverkans- och kommunikationsarbete och ligger regelbundet till grund för diskussioner i arbetsgrupperna.

Kommunikation

Föreningen arbetar aktivt med att sprida kunskap om den svenska värdepappersmarknaden och föreningens verksamhet, såväl gentemot medlemmarna som mot allmänheten med särskilt fokus på finansiell utbildning riktad mot ungdomar, beslutsfattare, myndigheter och andra relevanta aktörer inom och utom Sverige. Detta sker bl a genom nyhetsbrev, konferenser och seminarier, samt andra kommunikationsaktiviteter.

Verksamhetsplan 2023

Tidigare verksamhetsplaner

Verksamhetsplan 2022

Business plan 2022