Svensk Värdepappersmarknad Verksamhetsplan 2020

Svensk Värdepappersmarknad bevakar ett stort antal områden och frågor av relevans och vikt för den svenska värdepappersmarknaden. Föreningens styrelse beslutar årligen om ett antal ”fokusområden” och diskuterar vilka uppgifter som bedöms komma att bli ”särskilt viktiga” under verksamhetsåret.

Särskilda fokusområden under verksamhetsåret 2020

Styrelsen för Svensk Värdepappersmarknad har bedömt att föreningen ska ha följande tre ”särskilda fokusområden” under verksamhetsåret 2020.

Finansiell infrastruktur

Avvecklingsfrågor har alltid varit viktiga för föreningen och är det även under verksamhetsår 2020, då diskussioner bland annat pågår om framtida förändringar i det svenska VP-systemet och ett eventuellt införande av det europeiska avvecklingssystemet T2S.

Hållbarhet

Hållbarhet ur ett vidare perspektiv och innefattande såväl miljöaspekter som socialt ansvar och ägarstyrning, på engelska ofta benämnt ”ESG”, är mycket viktigt för aktörerna på den svenska värdepappersmarknaden vilka i flera avseenden tillhör de ledande på området.

Kapitalmarknadsunionen

Kapitalmarknadsunionen eller ”CMU” har varit ett viktigt område för föreningen under flera år och är det även under verksamhetsåret 2020. Projektet är och kommer att förbli mycket viktigt för EU under den kommande femårsperioden inte minst till följd av att Storbritannien lämnar EU och den negativa ekonomiska utveckling som har följt i spåren av Covid-19.

Särskilt viktiga frågor under verksamhetsåret 2020

Styrelsen har vid sidan av ovan angivna ”särskilda fokusområden” bedömt att nedanstående uppgifter är särskilt viktiga under verksamhetsåret 2020.

Brexit

Storbritanniens utträde ur EU eller ”Brexit” riskerar kommer att påverka finansmarknaderna inom EU, inklusive den svenska värdepappersmarknaden, på såväl kort som längre sikt. Det kommer att råda osäkerhet kring värdepappershandelns likviditet och djup, konsekvenserna för viktig clearing och avveckling, samt den framtida relationen till Storbritannien i förhållande till EU.

Informationssäkerhet och beredskap

Föreningen arbetar löpande med frågor som rör informationssäkerhet och beredskap. Området berör såväl infrastrukturens beredskap på makronivå som mikronivåfrågor inklusive arbete med att öka samarbetet i dessa frågor mellan medlemmarna. Föreningen för en aktiv dialog i dessa frågor med medlemmarna och andra relevanta aktörer på marknaden och i samhället.

Stöd vid implementering av nya regelverk

Föreningen leder och organiserar ett 50-tal arbetsgrupper som täcker och hanterar frågor av vikt för medlemmarna. Innevarande verksamhetsår implementeras ett stort antal regelverk och regler som diskuteras i arbetsgrupperna, däribland regler som återfinns i MiFID II/MiFIR, CSDR och EMIR. Föreningen är remissinstans i dessa och andra frågor inklusive förändringar eller förtydliganden i regler som rör marknadsmissbruk, prospektansvar och hållbarhet.

Ekonomisk bevakning och analys

Den svenska värdepappersmarknaden står sig i omfattning och utveckling väl i jämförelse med andra marknader inom EU. Information och kunskap om marknaden, såväl på makro- som mikronivå, är av stort värde i föreningens påverkansarbete och ligger även ofta till grund för diskussioner i föreningens arbetsgrupper.

Stiftelsearbete

Föreningen och dess styrelse råder över två stiftelser som ansluter till föreningens verksamhet. Dessa stiftelser äger på sätt som framgår av stiftelsernas stadgar bevilja bidrag bland annat till vissa behövande med anknytning till föreningens nuvarande och tidigare medlemmar samt till viss utbildning och forskning kring frågor som rör värdepappersmarknaden.

Kommunikation

Föreningen har under flera år arbetat fokuserat med den tunga regelbördan och föreningens kommunikation har till följd av detta delvis fått stå tillbaka. Under verksamhetsåret görs därför ett aktivt arbete bland annat med att ta fram en ny hemsida för föreningen.

Nordiskt samarbete

Föreningen samarbetar sedan flera år med dess motsvarigheter i Danmark, Finland och Norge inom ramen för Nordic Securities Association eller ”NSA”. Detta samarbete fungerar väl och är värdefullt för föreningen, som under perioden juli 2020 – juni 2021 tillika innehar ordförandeskapet i NSA.

Engagemang på EU-nivå

Föreningen har över åren ökat engagemanget gentemot Bryssel, där Europeiska kommissionen, Rådet, Europaparlamentet och Sveriges EU Representation är belägna, liksom Paris, där EU:s tillsynsmyndighet på värdepappersområdet ESMA är beläget. Föreningen deltar i ett flertal samarbeten på EU-nivå och styrelseledamöter, kansliets medarbetare och medlemsrepresentanter deltar löpande i möten, seminarier och konferenser inom EU.