Verksamhetsplan 2021

Svensk Värdepappersmarknad bevakar ett stort antal områden och frågor av vikt för den svenska värdepappersmarknaden. Föreningens styrelse beslutar också årligen om ett antal ”särskilda fokusområden” som särskilt kommer att prioriteras i verksamheten, vartill kommer ett antal ”viktiga uppgifter” som också ges särskild uppmärksamhet.

Vid sidan av dessa områden och uppgifter hanterar och bevakar föreningen löpande och ad hoc ett stort antal ytterligare områden och frågor. Arbetet äger till stor del rum i föreningens arbetsgrupper men innefattar även samarbeten med andra föreningar och organisationer liksom många kontakter med beslutsfattare, myndigheter och andra aktörer inom och utom Sverige.

Särskilda fokusområden under 2021

Baserat på nuvarande kunskap om vilka frågor som förväntas vara aktuella och viktiga under kommande år beslutade styrelsen i november 2020 att följande sex områden utgör ”särskilda fokusområden” för föreningen under verksamhetsåret 2021.

Avvecklingsfrågor

Den finansiella infrastrukturen och frågor som relaterar till denna är viktiga för föreningen och dess medlemmar. Föreningen kommer under verksamhetsåret att tillsammans med medlemmarna och i dialog med Riksbanken, Euroclear och andra berörda parter fortsätta analysera innebörden och de potentiella följderna av en framtida svensk anslutning till T2S. Inom ramen för arbetet analyseras och diskuteras bland annat vilka åtgärder som behöver vidtas i relation till det svenska VP-systemet i händelse av, men till stor del även i frånvaro av, en sådan framtida anslutning till T2S.

Företagsobligationsmarknaden

Företagsobligationsmarknaden är viktig för företagens kapitalförsörjning och realekonomin i stort, men dess funktionssätt kan förbättras ytterligare. Föreningen har under flera år arbetat med frågor som rör marknadens transparens och detta arbete fortsätter även detta verksamhetsår. Parallellt med detta kommer en uppdatering att ske av föreningens standardvillkor för företagsobligationer. Föreningen ska således vara delaktig i de diskussioner som förs om olika aspekter av marknaden och kring hur denna utvecklas. I samband med detta är det viktigt att också belysa och beakta de olika roller och det ansvar olika aktörer har på marknaden.

Hållbarhet

Föreningen är aktivt engagerad i frågor som rör hållbarhet, vilket område inrymmer olika frågor som rör miljö, socialt ansvar och ägarstyrning, på engelska benämnt ”ESG”. Föreningens fokus ligger på frågor som berör värdepappersmarknaden, men kommer också i kontakt med andra viktiga frågor som berör föreningens medlemmar. Under verksamhetsåret ska föreningen sträva efter att sprida kunskap om den ”gröna” värdepappersmarknaden samtidigt som vi bevakar regelutvecklingen och genom berörda arbetsgrupperna hanterar relevanta frågor och stödjer våra medlemmar i arbetet med att implementera regelverk som berör föreningens medlemmar på hållbarhetsområdet.

Kapitalmarknadsunionen

Kapitalmarknadsunionen (CMU) förs framåt på basis av en förnyad handlingsplan under år 2021. Projektet är viktigt för EU och ”Handlingsplanen för CMU II” innefattar ett flertal åtgärder och frågor av intresse för föreningens medlemmar. Hit hör bland annat åtgärder som rör sammanförandet av finansiell och icke-finansiell information till en enda källa, förenklade noteringsregler och andra åtgärder för att stödja SMEs, stöd till finansiell utbildning och bildning, frågor kring finansiell rådgivning och licenser för finansiella rådgivare, samt infrastrukturs- och handelsplatsfrågor.

MiFID II Review

Frågor som rör MiFID II är av central betydelse för föreningens medlemmar och såväl den redan framlagda MiFID Quick Fix som kommande MiFID Review är viktiga punkter på agendan under år 2021. MiFID II omfattar ett stort antal frågor med omfattande reglering på nivå 1, 2 och 3. Föreningen fyller här en viktig funktion såväl genom initialt och löpande påverkans- och konsultationsarbete och vid implementering och tolkning av regelverken tillsammans med medlemmarna.

Stöd vid implementering av nya regelverk

Föreningen driver inom serviceverksamhet ett 50-tal arbetsgrupper som hanterar allt från breda policyfrågor till mer specifika implementeringsfrågor. Under verksamhetsåret kommer flera centrala regelverk att förhandlas, ses över och implementeras. Föreningen spelar i samband med detta en viktig roll bland annat genom att tillhandahålla forum där frågor kan diskuteras såväl mellan medlemmarna som med beslutsfattare och myndigheter på nationell och europeisk nivå.

Viktiga uppgifter under 2021

Vid sidan av de särskilda fokusområden som diskuteras ovan finns ytterligare uppgifter som bedöms vara viktiga under verksamhetsåret 2021.

Beredskap och informationssäkerhet

Föreningen arbetar löpande med frågor som rör beredskap och informationssäkerhet. Dessa frågor rör såväl infrastrukturens beredskap på makronivå som mikronivåfrågor inklusive arbetet med att öka kunskapen hos och samarbetet på området mellan medlemmarna. Föreningen för en aktiv dialog med medlemmarna och andra relevanta aktörer på marknaden och i samhället. Under verksamhetsåret kommer en analys och uppföljning att ske av den FSPOS övning som föreningen tillsammans med andra branschaktörer deltog i under föregående verksamhetsår.

Brexit

Storbritanniens utträde ur EU eller ”Brexit” kommer att påverka finansmarknaderna inom EU inklusive den svenska värdepappersmarknaden på såväl kort som längre sikt. Föreningen är engagerad i frågor som rör svensk lagstiftning avsedd att minska avbrott och olägenheter för marknadens aktörer men bevakar även andra frågor av relevans för medlemmarna. Föreningen kommer att fortsätta arbetet med att värna medlemmarnas intressen på området under verksamhetsåret 2021.

Ekonomisk bevakning och analys

Den svenska värdepappersmarknaden står sig i omfattning och utveckling väl i jämförelse med andra marknader inom EU. Information om marknaden såväl på makro- som mikronivå är värdefull för föreningens påverkansarbete och kan ligga till grund för diskussioner i arbetsgrupperna. Föreningens arbete på området har utvecklats under föregående verksamhetsår och kommer att fortsätta utvecklas varvid särskilt fokus ligger på att tillhandahålla mer information externt.

Mångfald

Frågan om mångfald omfattar många olika och komplexa frågor, vilka sträcker sig långt utanför värdepappersmarknaden. Bland frågorna som föreningen arbetar med finns den utmaning som ligger i att fånga upp och behålla kvinnor i branschen. Det finns här många goda förebilder att relatera till och föreningen kommer under verksamhetsåret att arbeta för att på egen hand och i samarbete med andra organisationer lyfta fram frågor kring ”Women in Finance”.

Stiftelsearbete

Föreningen och dess styrelse råder över två stiftelser som ansluter till föreningens verksamhet. Stiftelserna kan på sätt som framgår av stadgarna bevilja bidrag bland annat till vissa behövande samt till viss utbildning och forskning kring frågor som rör värdepappersmarknaden. Föreningen kommer under verksamhetsåret att arbeta med att såväl söka upp nya möjliga mottagare av bidrag som att hålla kontakten med organisationer och personer som tidigare år har beviljats bidrag.

Stockholm som regionalt finanscenter

Stockholm har historiskt varit en regionalt viktig finansplats med goda kontakter inte minst med den Nordisk-Baltiska marknaden och London. Föreningen deltar i olika diskussioner och samarbeten för att utveckla och framhålla Stockholm som ett regionalt finanscenter. För att sådana initiativ ska nå riktig framgång krävs politiskt stöd. Föreningens arbete på område kan med fördel kombineras med annat arbete som berör hållbarhet, mångfald och SMEs.

Kommunikation

Föreningen har under föregående verksamhetsår bytt namn och lanserat en logotyp och ny hemsida. Föreningen kommer under året som ett led i att ytterligare utveckla kommunikationen ta fram en ny kommunikationspolicy- och plan samt anställa en kommunikatör tillsammans med SwedSec.

Samarbete i Norden

Föreningen samarbetar sedan flera år med motsvarande föreningar i Danmark, Finland och Norge. Samarbetet som går under benämningen Nordic Securities Association (NSA) fungerar väl och är mycket värdefullt. Föreningen är under perioden juli 2020 – juni 2021 ordförande i NSA.

Engagemang på EU-nivå

Föreningen har över åren ökat engagemanget gentemot EU- institutionerna i Bryssel och ESMA i Paris. Föreningen deltar i olika samarbeten på EU-nivå och styrelseledamöter och medlemsrepresentanter liksom medarbetare vid kansliet deltar regelbundet i möten, konferenser och seminarier som rör EU, även om Covid-19 gör att engagemanget under verksamhetsåret till stor del kan komma att hållas på virtuell nivå.