Föreningen Svensk Värdepappersmarknad – Medlemskap

Föreningen Svensk Värdepappersmarknad bildades under namnet Svenska Fondhandlareföreningen den 15 december 1908. Föreningen företräder svenska, nordiska och internationella banker, investmentbanker och värdepappersbolag som är verksamma på den svenska värdepappersmarknaden.
Svensk Värdepappersmarknad har i dagsläget 25 banker, värdepappersbolag och motsvarande utländska aktörer verksamma på den svenska värdepappersmarknaden som Medlemmar.

Föreningens medlemmar får löpande information om marknads- och regelutvecklingen i Sverige, Norden och inom EU, ges möjlighet att tillsammans med andra medlemmar delta i det omfattande arbete som bedrivs inom föreningens olika arbetsgrupper. Föreningen täcker områden och frågor av vikt för aktörer på värdepappersmarknaden och bedriver ett aktivt arbete för att informera beslutsfattare, myndigheter och andra aktörer om den svenska värdepappersmarknaden.

Mer information om föreningens verksamhet och en indikation om det arbete som bedrivs för medlemmarnas räkning återfinns på den här hemsidan – mer information om medlemskap i föreningen kan erhållas från föreningens kansli.

Vilka kan bli medlemmar i föreningen?

För att bli medlem i Föreningen Svensk Värdepappersmarknad krävs enligt föreningens stadgar att den sökande (i) har tillstånd att driva värdepappersrörelse enligt endera av punkterna i 2 kap 1 § 1 – 7 lagen om värdepappersmarknaden, (ii) på den svenska värdepappersmarknaden driver värdepappersrörelse med stöd av tillstånd i annat EES-land (jämför 4 kap 1 – 2 §§ lagen om värdepappersmarknaden), (iii) har tillstånd enligt 4 kap 4 § lagen om värdepappersmarknaden att driva värdepappersrörelse genom filial från ett företag som hör hemma utanför EES, eller (iv) driver annan därmed jämförbar rörelse på den svenska värdepappersmarknaden.

Föreningen kan även anta associerade medlemmar, vilket i sådant fall sker efter beslut av styrelsen och grundas på ett av styrelsen godkänt avtal mellan den associerade medlemmen och föreningen. Vissa delar av stadgarna gäller för associerad medlem på motsvarande sätt som för vanlig medlem.

Grundläggande krav för medlemskap

För att bli medlem i Föreningen Svensk Värdepappersmarknad krävs bland annat att den sökande uppfyller vissa formella krav, att en ansökan inges till föreningens styrelse och att ansökan beviljas. Den sökande måste därefter fortlöpande följa de regler som gäller för föreningen enligt dess stadgar och erlägga stipulerad medlemsavgift till föreningen och serviceavgift till föreningens servicebolag.

Ansökningsförfarandet

Företag som önskar bli medlem i föreningen skall enligt stadgarna (3§) inge skriftlig ansökan därom till styrelsen, i förekommande fall åtföljd av bevis om erhållet tillstånd av Finansinspektionen eller motsvarande tillsynsmyndighet inom EES eller i tredje land utanför EES att driva rörelse enligt lagen om värdepappersmarknaden, jämte en beskrivning av rörelsen.

Ansökan om medlemskap skall enligt stadgarna (4§) prövas av styrelsen och för medlemskap krävs att samtliga i styrelsens beslut deltagande ledamöter är ense om att bevilja medlemskap. Om styrelsen avslagit ansökan om medlemskap kan sökanden få frågan prövad av föreningssammanträde, varvid för ett positivt medlemsskapsbesked krävs att minst tre fjärdedelar av de röstande biträder medlemskapet. Styrelsen ska (6§) skriftligen underrätta övriga medlemmar om beslut om inval genom att tillställa dem kopia av justerat protokoll.

Styrelsen äger enligt stadgarna rätt att framställa, och medlem är skyldig att utan dröjsmål besvara frågor, om viktigare förändring ifråga om t.ex. ägarförhållande eller ledning i medlemsföretag.

Avgifter till föreningen

Föreningen Svensk Värdepappersmarknads medlemmar erlägger avgift till såväl föreningen som föreningens servicebolag i enlighet med vad som stipuleras i föreningens stadgar och beslutas av föreningssammanträdet. För mer information i denna del, se Stadgar & Avgifter.