Kontinuitet & Informationssäkerhet

Det är ur ett samhällsperspektiv viktigt att den svenska värdepappersmarknaden alltid fungerar. Svensk Värdepappersmarknad har som ambition att hjälpa medlemmarna att samordna sig i situationer som innebär eller kan innebära avbrott i medlemmarnas verksamhet. Föreningen tillhandahåller forum för diskussion medlemmarna emellan om bland annat kontinuitetsfrågor och informationssäkerhet. Såväl medlemmarna som medarbetare inom föreningens kansli deltar också aktivt i övningar som anordnas av FSPOS.

Föreningens arbete

Svensk Värdepappersmarknad hanterar och diskuterar kontinuitetsrelaterade frågor i tre olika arbetsgrupper. Beredskapsgruppen används vid kriser eller andra akuta situationer då föreningens kansli snabbt behöver nå ut till medlemmarna. Kontinuitetsgruppen används för mer långsiktiga och förebyggande diskussioner och arbeten inom området. Informationssäkerhetsgruppen arbetar med frågor som berör informationssäkerhet.

Beredskapsgruppen

Syftet med beredskapsgruppen är att det ska finnas en person per medlem som har ansvaret för att företräda institutet och delta i gemensamma möten med de andra medlemmarna och föreningens kansli vid kris-liknande situationer som behöver diskuteras eller hanteras gemensamt. Föreningen har vid sådana situationer primärt en samordnande roll.  Beredskapsgruppen har bland annat varit aktiv under den mest akuta fasen av pandemin.

Kontinuitetsgruppen

Kontinuitetsgruppen arbetar mer förebyggande och långsiktigt än beredskapsgruppen. Syftet är att de medlemmar som vill ska få möjlighet att utbyta information och dela kunskap och erfarenhet om frågor relaterade till kontinuitet. Gruppen bjuder också regelbundet in personer som arbetar med kontinuitetsfrågor hos de olika infrastrukturleverantörerna.

Informationssäkerhetsgruppen

Informationssäkerhetsgruppen arbetar med att utbyta information och dela kunskap inom informationssäkerhet kopplat till värdepappershandeln. Gruppen diskuterar också regelverksfrågor, besvarar konsultationer och genomför olika analyser inom informationssäkerhetsområdet.

Samarbeten

Svensk Värdepappersmarknad deltar aktivt i arbetet inom FSPOS och deltar regelbundet i kurser och övningar som anordnas av FSPOS. FSPOS är ett frivilligt samverkansforum med deltagare från det privata näringslivet och de offentliga institutionerna i finanssektorn vars vision är att samhällsviktiga finansiella tjänster alltid fungerar.

Svensk Värdepappersmarknad har även en medlem i FSPOS styrelse och fungerar därmed som en viktig länk mellan medlemmarna och det arbete som utförs inom FSPOS ramar.

Mer information om FSPOS återfinns här.