SwedSec

SwedSec Licensiering AB

Svensk Värdepappersmarknads dotterbolag SwedSec Licensiering AB bildades år 2001 för att tillhandahålla licensiering av anställda på den svenska finansmarknaden. Syftet är att säkra kompetensen i marknaden och därmed bidra till allmänhetens förtroende för marknaden och branschen. I dagsläget är omkring 190 företag anslutna till SwedSec och ca 24 000 av deras anställda är aktiva licenshavare.

SwedSecs verksamhet bygger på självreglering

SwedSecs verksamhet bygger på självreglering, vilket betyder att det är finansmarknadens aktörer som har gått samman och skapat ett licensieringssystem för sin personal. SwedSec lämnar dock ingen direkt rådgivning om tolkningen av lagar, författningar, föreskrifter m.m. till enskilda.

SwedSec bidrar till finansmarknadens hållbarhet

Det är stort fokus på hållbarhet inom finansbranschen. SwedSecs licensiering bidrar sedan många år till en hållbar finansmarknad framför allt avseende kunskap, regelefterlevnad och konsumentskydd.

Genom att tillhandahålla licensieringstester för olika yrkeskategorier på finansmarknaden bidrar SwedSec till att kunskapskraven som finns angivna i olika lagar och föreskrifter uppfylls och genom den årliga kunskapsuppdateringen att kunskaperna såväl vidmakthålls som kompletteras.

Goda kunskaper underlättar för personal inom finansbranschen att utföra sitt arbete på ett korrekt sätt. Dessa kunskaper och det disciplinära förfarandet bidrar till regelefterlevnad. Det disciplinära förfarandet leder tillsammans med goda kunskaper och ett etiskt förhållningssätt till ett stärkt förtroende för finansmarknaden.

Mer information om SwedSec

Mer information om Svensk Värdepappersmarknads dotterbolag SwedSec Licensiering AB återfinns på SwedSecs hemsida www.swedsec.se och en översikt ges även i nedanstående informationsbroschyr.

SwedSec – en översikt 2019