SwedSec

SwedSec Licensiering AB

Svensk Värdepappersmarknads dotterbolag SwedSec Licensiering AB bildades år 2001 för att tillhandahålla licensiering av anställda på den svenska finansmarknaden. Syftet är att säkra kompetensen i marknaden och därmed bidra till allmänhetens förtroende för marknaden och branschen. I dagsläget är mer än 200 företag anslutna till SwedSec och fler än 24 000 av deras anställda är aktiva licenshavare.

SwedSecs verksamhet bygger på självreglering

SwedSecs verksamhet bygger på självreglering, vilket betyder att det är finansmarknadens aktörer som har gått samman och skapat ett licensieringssystem för sin personal.

SwedSec bidrar till finansmarknadens hållbarhet

Det är stort fokus på hållbarhet inom finansbranschen och SwedSecs licensiering bidrar sedan många år till en hållbar finansmarknad framför allt avseende kunskap, regelefterlevnad och konsumentskydd.

Genom att tillhandahålla licensieringstester för olika yrkeskategorier på finansmarknaden bidrar SwedSec till att kunskapskraven som finns angivna i olika lagar och föreskrifter uppfylls och genom en årlig kunskapsuppdatering säkerställs att kunskaperna vidmakthålls och kompletteras.

Goda kunskaper underlättar för personal inom finansbranschen att utföra sitt arbete på ett korrekt sätt, vilket tillsammans med ett rättssäkert disciplinförfarande vid överträdelser av regelverket bidrar till regelefterlevnad.

Mer information om SwedSec

Mer information om SwedSec Licensiering AB återfinns på SwedSecs hemsida.