MiFID och MiFIR Review – översyn av centrala regler på värdepappersmarknaden

Markets in Financial Instruments Directive (MiFID) och Markets in Financial Instruments Regulation (MiFIR), nedan ”MiFID II”, utgör en av de viktigaste hörnstenarna i regleringen av EUs värdepappersmarknad. Regelverket trädde ikraft den 3 januari 2018 och innehåller bland annat organisatoriska krav och uppföranderegler för värdepappersinstitut när det tillhandahåller olika typer av investeringstjänster och investeringsverksamheter.

Flera parallella processer

Under 2019 påbörjades en planerad översyn av delar av MiFID II-regelverket, vilket brukar refereras till som ”MiFID/ MiFIR Review”. Ett antal sakfrågor bröts dock ut för att hanteras i särskild ordning, via det regelpaket som brukar kallas för ”MiFID Quick Fix”. De ändringarna började gälla den 28 februari 2022. Ytterligare ett antal frågor kommer att tas omhand inom ramen för större regelprojekt såsom Kapitalmarknadsunionen och EU-strategin för icke professionella investerare (Se vidare nedan samt under Kapitalmarknadsunionen.)

Marknadsstruktur och införande av s.k. consolidated tape

Inom ramen för den planerade översynen av MiFID II och MiFIR har ESMA under åren 2019-2021 publicerat ett stort antal rapporter till Kommissionen i vilka man dels analyserar vilka effekter som regelverket har haft på marknaden, dels lämnar ett antal rekommendationer om regeländringar på marknadsstrukturområdet. Kommissionen har valt att beakta flera av Esmas rekommendationer i samband med att man i november 2021 presenterade ett förslag på att införa en s.k. consolidated tape för publicering av aggregerad handelsinformation (Se vidare under Kapitalmarknadsunionen.) Bland annat föreslås ändringar i reglerna om genomlysing (transparens), handelsskyldighet för aktier, s.k. volume cap och rapportering av bästa orderutförande. Det föreslås också ett förbud för s.k. payment for order flow.

Kommissionens förslag är för närvarande under behandling av rådet och EU-parlamentet. Förväntan är att förhandlingar i form av trepartssamtal (trilog) kommer inledas under hösten 2022.

Investerarskyddsregleringen och EU-strategi för icke professionella investerare

Kommissionen arbetar med att ta fram ett förslag till ny EU-strategi för icke professionella investerare. I denna strategi kommer det att ingå förslag till ändringar i ett antal regelverk på investerarskyddsområdet, t.ex. MiFID II, PRIIPs och IDD. (Se vidare under Kapitalmarknadsunionen). Ett uttalat syfte med den horisontella översynen på investerarskyddsområdet är regelförenkling och att minska den administrativa bördan för investerarna. Fokus är på de bestämmelser som rör informationsgivning till kund, provisioner samt rådgivares kompetens. I förslagen finns även en tydlig koppling till andra viktiga policyområden såsom digitalisering och hållbarhet. Enligt Kommissionens officiella tidplan ska lagförslag publiceras under det sista kvartalet 2022, men det är inte osannolikt att det blir försenat till början av 2023.