MiFID och MiFIR Review – översyn av centrala regler på värdepappersmarknaden

Markets in Financial Instruments Directive (MiFID) och Markets in Financial Instruments Regulation (MiFIR), nedan ”MiFID II”, utgör en av de viktigaste hörnstenarna i regleringen av EUs värdepappersmarknad. Regelverket trädde ikraft den 3 januari 2018 och innehåller bland annat organisatoriska krav och uppföranderegler för värdepappersinstitut när det tillhandahåller olika typer av investeringstjänster och investeringsverksamheter samt regler avseende strukturen på marknaden.

I november 2021 presenterade EU-kommissionen förslag på ändringar i MiFID II/MiFIR som innebar införande av en s.k. consolidated tape för publicering av aggregerad handelsinformation (Se vidare under Kapitalmarknadsunionen.) Dessutom föreslogs ändringar i reglerna om genomlysing (transparens), handelsskyldighet för aktier, s.k. volume cap och rapportering av bästa orderutförande. Det föreslogs också ett nytt förbud för s.k. payment for order flow.

I juni 2023 träffade rådet och parlamentet en provisorisk överenskommelse avseende MiFID och MiFIR Review. Slutligt antagande av de ändrade rättsakterna kommer ske under hösten 2023. Parallellt pågår arbete med att ta fram omfattande detaljregler på nivå 2.

Investerarskyddsregleringen och EU-strategi för icke professionella investerare

Den 24 maj 2023 presenterade kommissionen förslag till ny EU-strategi för icke professionella investerare (på engelska retail investment strategy, RIS). RIS består dels av ett s.k. omnibusdirektiv med förslag till ändringar i MiFID II, IDD och UCITS och AIFMD, dels av förslag till ändringar i PRIIPs.

Ett uttalat syfte med den horisontella översynen på investerarskyddsområdet är att öka icke professionella investerares engagemang på värdepappersmarknaden. Fokus för översynen är bland annat de bestämmelser som rör informationsgivning till kund, provisioner samt rådgivning. Dessutom har kommissionen föreslagit nya bestämmelser i produktstyrningsregleringen vad gäller ”value for money”, marknadsföringsregler samt krav på hur rådgivare ska agera i kunds bästa intresse.

Kommissionens förslag behandlas nu var för sig av rådet och parlamentet. Det är i nuläget oklart hur lång tid detta kommer att ta och när s.k. trepartsamtal (trilog) kan inledas. Tidtabellen kan även komma att påverkas av att det är val till EU-parlamentet och ny Kommission under 2024.