MiFID Review – översyn av centrala regler på värdepappersmarknaden

Markets in Financial Instruments Directive (MiFID) och Markets in Financial Instruments Regulation (MiFIR), nedan ”MiFID II”, utgör en av de viktigaste hörnstenarna i regleringen av EUs värdepappersmarknad. Regelverket trädde ikraft den 3 januari 2018 och innehåller bland annat organisatoriska krav och uppföranderegler för värdepappersinstitut när det tillhandahåller olika typer av investeringstjänster och investeringsverksamheter.

Under 2019 påbörjades en planerad översyn av delar av MiFID II-regelverket, vilket brukar refereras till som ”MiFID Review” eller ”MiFID Refit”.

Svensk Värdepappersmarknad deltog aktivt i diskussionerna kring MiFID II och MiFIR och är mycket aktiva även i de pågående diskussionerna om MiFID Review och MiFID Refit.

MiFID Review – flera parallella processer

MiFID Review består av flera delvis överlappande lagstiftningsprocesser på Nivå 1 (lagstiftningstext), Nivå 2 (detaljreglering av ESMA och Kommissionen) och Nivå 3 (riktlinjer) som drivs av den europeiska tillsynsmyndigheten ESMA och Kommissionen.

COVID 19-åtgärder eller ”MiFID quick fix”

Kommissionen har under sommaren 2020 vid sidan av arbetet med MiFID Review publicerat förslag på vissa specifika ändringar i MiFID II som är kopplade till COVID-19 krisen och som syftar till att underlätta för investerare att placera i finansiella instrument samt minska den administrativa bördan för instituten.

Kommissionens konsultation

Parallellt med den inplanerade översynen av MiFID II publicerade EU-kommissionen i februari 2020 på eget initiativ en konsultation om MiFID Review [infoga länk] vilken delvis överlappar ESMAs tekniska råd. Konsultationen innehåller förslag som dels syftar till att hantera ett antal tillämpningsproblem som har identifierats sedan ikraftträdandet, dels säkerställa att regelverket inte utgör hinder för framtagandet av nya produkter och tjänster på den europeiska värdepappersmarknaden.

MiFID Review utgör i denna del även en integrerad del av Kommissionens arbete med Kapitalmarknadsunionen (CMU). Av handlingsplanen för CMU II framgår att kommissionen bl a kommer att arbeta med frågor som rör informationsgivning till kund, tredjepartsersättningar (inducements), certifiering av finansiella rådgivare och inrättandet av ett så kallat ”consolidated tape” för aktier. Se vidare under Kapitalmarknadsunionen.

ESMAs tekniska råd

MiFID II och MiFIR innehåller krav på att EU-kommissionen ska ta fram rapporter till rådet och EU-parlamentet som bl a analyserar vilken effekt som vissa bestämmelser i regelverket har haft sedan ikraftträdandet, inklusive eventuella förslag till ändringar. Rapporterna ska baseras på tekniska råd från ESMA. Kommissionens rapporter baseras i hög utsträckning på så kallade ”review reports” och tekniska råd från ESMA.

Viktiga frågor i MiFID Review

MiFID Review innehåller förslag till förändringar och tillägg till regler som berör såväl investerarskydd som marknadsstruktur. På investerarskyddsområdet handlar förslagen i stor utsträckning om åtgärder att förenkla informationsgivning till kund, t.ex. vad gäller redovisning av kostnader och avgifter. På marknadsstrukturområdet har ett antal förslag lagts fram som på olika sätt berör genomlysningen av handeln och rapportering. En annan viktig fråga är vilken inverkan Brexit kan komma att få på tillämpningen av MiFID II.

Tidtabell för MiFID Review

På grund av Brexit och COVID-19 har arbetet med MiFID Review i vissa delar skjutits framåt i tiden. Kommissionen har samtidigt påskyndat processen i vissa delar och har som nämnts ovan under sommaren 2020 lagt fram förslag inom ramen för en s.k. ”quick fix”. Dessa förslag avses förhandlas under hösten 2020 medan tidtabellen för den större och mer omfattande MiFID Review är mer oklar, men sannolikt publicerar kommissionen ett förslag under fjärde kvartalet 2021. En del frågor kommer också som framgår ovan att behandlas inom ramen för Kapitalmarknadsunionen.