Svensk Värdepappersmarknad Arbetsgrupper

Svensk Värdepappersmarknad grundläggande uppdrag är att verka för en hållbar och konkurrenskraftig svensk värdepappersmarknad. Föreningen gör detta genom att arbeta med självreglering, utarbeta standards och vägledningar samt löpande tillhandahålla kunskapsstöd till lagstiftare och myndigheter men också genom att besvara med remisser och konsultationer. Föreningen arbetar även med att aktivt med att på olika sätt och genom olika kanaler tillhandahålla information om värdepappersmarknaden och dess funktion.

Föreningens informations- och kunskapsförmedling, dialog och hantering av ärenden sker bland annat inom ramen för ett 50-tal arbetsgrupper som leds och organiseras av föreningen. De områden och frågor som är av intresse för föreningens medlemmar skiftar över tid varför också arbetsgrupperna och de områden och frågor dessa behandlar också med jämna mellanrum förändras.

Deltagande i arbetsgrupperna beslutas av medlemmarna med beaktande av de riktlinjer som ställs upp för respektive arbetsgrupp och meddelas föreningens kansli genom av medlemmarna särskilt utsedda kontaktpersoner. Underlag till arbetet i arbetsgrupperna tillhandahålls genom en särskild medlemsportal som medlemmarnas representanter erhåller tillgång till efter anmälan.