Svensk Värdepappermarknad i EU

Svensk Värdepappersmarknad och dess medlemmar verkar på en finansmarknad där regelverkens utformning och innehåll i hög grad bestäms på EU-nivå. Motsvarande gäller för tillsynen över finansmarknaden och dess aktörer, där samordningen och regelgivningen i allt högre grad hanteras av europeiska tillsynsmyndigheter.

Föreningen följer löpande regelutvecklingen inom EU och diskussionerna i Bryssel, där förslag till nya och uppdaterade regler läggs fram och behandlas inom EU, liksom i Paris, där den europeiska tillsynsmyndigheten för värdepapper och marknader (ESMA) är belägen.

Svensk Värdepappersmarknad möter EU på flera olika nivåer

Svensk Värdepappersmarknad har löpande kontakter med beslutsfattare och myndigheter inom EU. Dessa kontakter är av såväl bilateral som multilateral karaktär, då föreningen i EU-relaterade frågor ofta samarbetar med andra svenska, nordiska och europeiska branschorganisationer.

Rådet

Rådet (the Council) består av företrädare för EU:s 27 medlemsstater, vilka regelbundet möts på olika nivåer och i olika grupperingar. Rådets möten på stats- och regeringschefsnivå kallas för Europeiska Rådet (European Council) medan motsvarande möten på finansministernivå kallas för Ekonomiska och Finansiella Rådet (ECOFIN).

Rådets ordförandeskap roterar på halvårsbasis och innehas av Belgien under första halvåret 2024, Ungern under andra halvåret 2024, samt Polen under första halvåret 2025.

Sverige och övriga medlemsstater i EU representeras i Bryssel av en Ständig Representation till EU, vars främsta företrädare eller ambassadör kallas för Ständig Representant.

Medarbetare vid föreningens kansli är regelbundet i Bryssel för möten och diskussioner med Sveriges och andra medlemsstaters ständiga representationer, liksom företrädare för Rådets sekretariat.

Europaparlamentet

Europaparlamentet (European Parliament) består av 705 ledamöter (Members of Parliament, MEPs) som vart femte år väljs i direkta val i EU:s medlemsländer. Sverige har 21 MEPs under mandatperioden som sträcker sig fram till våren 2024.

Europaparlamentet har utskott som behandlar lagstiftningsförslag som läggs fram av Europeiska Kommissionen men även tar upp frågor och driver diskussioner på eget initiativ. Frågor som rör finansmarknaden hanteras främst av det Ekonomiska och Monetära Utskottet (ECON).

Medarbetare vid föreningens kansli är regelbundet i Bryssel för bland annat möten med MEPs från Sverige och andra medlemsstater. Föreningen är även medlem av European Parliament Financial Services Forum (EPFSF) som anordnar möten och seminarier med företrädare för finansmarknaden och ledamöter av Europaparlamentet.

Europeiska Kommissionen

Europeiska Kommissionen (European Commission) är den institution som är satt att ”vaka över EU:s fördrag” och som har ensamrätt att lägga fram lagförslag och initiativ, vilka sedan behandlas av Rådet och Europaparlamentet. Europeiska Kommissionen leds av en President, för närvarande Ursula von der Leyen från Tyskland, tillsammans med en Kommissionär från varje medlemsstat. Sverige representeras för närvarande av Ylva Johansson, Kommissionär med ansvar för inrikes frågor.

Kommissionen är uppdelad i olika Generaldirektorat som under ledning av en Kommissionär hanterar frågor som ligger inom ramen för direktoratets ansvarsområde. Finansmarknadsfrågor hanteras primärt av Direktoratet för Finansiell Stabilitet, Finansiella Tjänster och Kapitalmarknadsunionen (DG FISMA) som för närvarande leds av den irländske kommissionären Mairead McGuinness.

Medarbetare vid föreningens kansli har regelbundet möten med företrädare för DG FISMA och andra Generaldirektorat. Föreningen besvarar härutöver varje år ett antal konsultationer publicerade av Europeiska Kommissionen, vilka återfinns på föreningens hemsida.

Europeiska Tillsynsmyndigheten för Värdepapper och Marknader (ESMA)

Många regelverk beslutade av Rådet och Europaparlamentet på ”nivå 1” innehåller bemyndiganden för EU:s finanstillsynsmyndigheter att fylla ut eller komplettera regelverken med ytterligare detaljer på ”nivå 2” i form av tekniska standards eller ”nivå 3” i form av riktlinjer och ”frågor & svar”.

Regler som berör värdepappersmarknaden tas företrädesvis fram av tillsynsmyndigheten för värdepapper och marknader, European Securities and Markets Authority eller ESMA, men vissa regler tas istället fram av en gemensam kommitté med motsvarande tillsynsmyndigheter för banker, European Banking Authority eller EBA, samt tillsynsmyndigheten på försäkrings- och tjänstepensionsområdet, European Insurance and Occupational Pensions Authority eller EIOPA. Härutöver finns en myndighet som arbetar med frågor rörande stabilitet och risk, European Systemic Risk Board eller ESRB.

Medarbetare vid föreningens kansli är regelbundet i kontakt med ESMA för att diskutera initiativ och frågor av relevans för föreningens medlemmar. Föreningen besvarar härutöver varje år ett antal konsultationer publicerade av ESMA, vilka återfinns på föreningens hemsida.

Vid sidan av det ovanstående är föreningens VD medlem av ESMA:s Securities and Markets Stakeholder Group (SMSG), föreningens Chefsjurist medlem av ESMA:s Consultative Working Group to the Investor Protection and Intermediaries Committe (CWG IPISC) samt föreningens chefsekonom medlem av ESMA:s Consultative Working Group to the Risk Standing Committee – Financial Stability and Orderly Markets (CWG RSC).