Svensk Värdepappermarknad i EU

Svensk Värdepappersmarknad och dess medlemmar verkar på en finansmarknad där regelverkens utformning och innehåll liksom tillsynen över marknadens aktörer i hög grad bestäms på EU-nivå. Föreningen följer därför noggrant utvecklingen i Bryssel, där lagförslag läggs fram och behandlas inom EU, liksom i Paris, där den europeiska tillsynsmyndigheten för värdepapper och marknader (ESMA) är belägen.

Svensk Värdepappersmarknad möter EU på flera olika nivåer

Svensk Värdepappersmarknad verkar gentemot beslutsfattare och myndigheter inom EU såväl direkt genom egna kontakter och möten som i samverkan med svenska, nordiska och europeiska samarbetspartners.

Rådet

Rådet (the Council) består av företrädare för EU:s 27 medlemsstater vilka regelbundet möts på olika nivåer och konstellationer, företrädesvis i Bryssel även om möten även kan äga rum bland annat i medlemsstaterna.

Då möten äger rum på stats- och regeringschefsnivå kallas detta för Europeiska Rådet (European Council) medan motsvarande möte på finansministernivå kallas för Ekonomiska och Finansiella Rådet (ECOFIN).

Rådets ordförandeskap roterar på halvårsbasis och detta innehas av Tyskland under H2/2020, Portugal under H1/2021, Slovenien under H2/2021, Frankrike under H1/2022, Tjeckien under H2/2022 och Sverige under H1/2023.

Sverige liksom övriga medlemsstater i EU representeras på plats i Bryssel genom en så kallad ständig representation, vars främsta företrädare eller ambassadör kallas för ständig representant.

Medarbetare vid föreningens kansli är regelbundet i Bryssel för möten med företrädare för Sveriges men också andra medlemsstaters ständiga representationer, liksom i förekommande fall med företrädare för Rådets sekretariat.

Europaparlamentet

Europaparlamentet (European Parliament) består av 705 ledamöter (Members of Parliament eller MEPs) som vart femte år väljs i direkta val i EU:s medlemsländer, av vilka Sverige har 21 ledamöter under den mandatperiod som sträcker sig fram till 2024.

Europaparlamentet har ett större antal utskott som behandlar olika lagstiftningsförslag som lagts fram av Europeiska Kommissionen men som även i övrigt deltar i den europeiska debatten bland annat genom att ta upp frågor på eget initiativ. Frågor av intresse för föreningen behandlas primärt inom det Ekonomiska och Monetära Utskottet (ECON).

Medarbetare vid föreningens kansli är regelbundet i Bryssel för möten med såväl svenska som andra ledamöter i Europaparlamentet. Föreningen är även medlem av European Parliament Financial Services Forum (EPFSF) som bland annat anordnar möten och seminarier med företrädare för finansmarknaden och ledamöter av Europaparlamentet.

Europeiska Kommissionen

Europeiska Kommissionen (European Commission) som leds av en President tillsammans med en Kommissionär för varje land är den institution som är satt att ”vaka över EU:s fördrag” och som bland annat har ensamrätt att lägga fram lagförslag och initiativ, vilka sedan behandlas av Rådet och Europaparlamentet.

Kommissionen är uppdelad i olika Generaldirektorat vilka under ledning av en Kommissionär ibland på egen hand och ibland i samarbete med andra Generaldirektorat hanterar frågor som rör olika områden. Såvitt rör frågor som är av intresse för föreningen hanteras dessa ofta av Direktoratet för Finansiell Stabilitet, Finansiella Tjänster och Kapitalmarknadsunionen (DG FISMA) under ledning av den irländske kommissionären Mairead McGuinness.

Medarbetare vid föreningens kansli är regelbundet i Bryssel för möten med företrädare för DG FISMA och andra delar av Europeiska Kommissionen. Föreningen har vidare regelbundet kontakter med och bistår Europeiska Kommissionen i dess arbete genom att besvara konsultationer.

Europeiska Tillsynsmyndigheten för Värdepapper och Marknader (ESMA)

Många regelverk som berör finansmarknaden och som beslutas av Rådet och Europaparlamentet i Bryssel på vad som kallas ”nivå 1” innehåller bemyndiganden för EU:s finanstillsynsmyndigheter att som utfyllnad eller komplement ta fram mer detaljerade regler på vad som kallas ”nivå 2” eller riktlinjer på vad som kallas ”nivå 3”.

Regler som närmast berör värdepappersmarknaden tas härvid normalt fram av tillsynsmyndigheten för värdepapper och marknader (ESMA) men ESMA kan även i vissa fall inom ramen för en gemensam kommitté samverka med motsvarande tillsynsmyndigheter för banker (EBA) eller försäkring och tjänstepension (EIOPA).  Det finns även en europeisk myndighet som arbetar med frågor som rör stabilitet och risk (ESRB).

Medarbetare vid föreningens kansli är regelbundet i kontakt med ESMA såväl digitalt som på plats i Paris eller Stockholm för att diskutera liggande och kommande förslag och initiativ från ESMA

Föreningens Verkställande Direktör och Chefsjurist ha vidare regelbundet kontakter med ESMA genom medlemskap i ESMA:s Securities and Markets Stakeholder Group (SMSG) respektive Consultative Working Group to the Investor Protection and Intermediaries Committe.