Svensk Värdepappersmarknad – Stadgar & Avgifter

Föreningen Svensk Värdepappersmarknad är en ideell förening som bildades den 15 december 1908 och som gick under namnet Svenska Fondhandlareföreningen fram t o m maj 2020.

Föreningens stadgar

Föreningens stadgar finns att tillgå på föreningens kansli och stadgar bland annat att föreningens ändamål är att vara en sammanslutning mellan företag som i Sverige driver värdepappersrörelse enligt lagen om värdepappersmarknaden eller annan därmed jämförbar rörelse på den svenska värdepappersmarknaden.

Föreningen skall tillvarata medlemmarnas gemensamma intressen och detta ändamål fullgörs vid sidan av föreningen delvis genom föreningens helägda dotterbolag Svensk Värdepappersmarknad Service AB (servicebolaget).

Avgifter till föreningen och servicebolaget

Medlemmarna i Svensk Värdepappersmarknad erlägger avgift till såväl föreningen som föreningens servicebolag i enlighet med vad som stipuleras i föreningens stadgar och beslutas av föreningssammanträdet.

Avgiften till föreningen och servicebolaget är uppbyggd som en trappa, där utgångspunkt tas i hur många personer som är anställda inom eller är fokuserade på den svenska värdepappersrörelsen.

För frågor om föreningens avgifter hänvisas till föreningens kansli.