Svensk Värdepappersmarknad har ett omfattande kontaktnät inom och utanför Sverige

Svensk Värdepappersmarknad är en branschorganisation för banker, investmentbanker och värdepappersbolag som bedriver verksamhet på den svenska värdepappersmarknaden. Medlemskretsen innefattar såväl svenska som nordiska och globala aktörer på värdepappersmarknaden, vilket innebär att de frågor som diskuteras inom föreningen redan från början får en allsidig belysning.

Många frågor och initiativ som hanteras av föreningen relaterar till förslag som kommer från EU, ofta framlagda av EU-kommissionen eller ESMA, vilket gör att föreningens samarbeten och breda kontaktnät är av stor betydelse för föreningens verksamhet.

Svensk Värdepappersmarknad – samarbetspartners i Sverige

Svensk Värdepappersmarknad samarbetar i frågor där vi har gemensamma intressen med branschorganisationer som representerar andra delar av den svenska finansbranschen, däribland Fondbolagens Förening, Svenska Bankföreningen och Svensk Försäkring.

SwedSec

Svensk Värdepappersmarknad stödjer den licensiering av bland annat finansiella rådgivare, specialister och informationsgivare verksamma på den svenska marknaden som sker av det av föreningen grundade och helägda SwedSec Licensiering AB.

Föreningen God Sed

Svensk Värdepappersmarknad är en av huvudmännen för Föreningen För God Sed på Värdepappersmarknaden som verkar genom sakorganen Aktiemarknadsnämnden, Kollegiet för svensk bolagsstyrning, Rådet för finansiell rapportering och Nämnden för svensk redovisningstillsyn.

Konsumenternas Bank- och Finansbyrå

Svensk värdepappersmarknad diskuterar konsumentfrågor i flera av dess arbetsgrupper och stödjer tillsammans med myndigheter och andra företrädare för finansbranschen Konsumenternas Bank- och Finansbyrå.

Finansiell utbildning

Svensk Värdepappersmarknad anser att det är mycket viktigt med finansiell utbildning och stödjer initiativ på detta område genom nätverket Gilla din Ekonomi och genom engagemang och ekonomiskt stöd till Aktiefrämjandet och Ung Privatekonomi.

Regelförenkling och -förbättring

Svensk Värdepappersmarknad stödjer frågor som rör regelförenkling och bättre reglering såväl inom ramen för föreningens löpande arbete som genom dess engagemang i Näringslivets Regelnämnd (NNR), kampen mot penningtvätt och terroristfinansiering genom att ta fram vägledningar inom ramen för Svenska Institutet mot Penningtvätt (SIMPT) samt kampen mot korruption genom stöd till Institutet mot Mutor (IMM).

Ekonomisk forskning

Svensk Värdepappersmarknad deltar i diskussionerna kring internationell handel inom ramen för den svenska internationella handelskammaren (ICC) och stödjer ekonomisk forskning genom att av föreningen förvaltade stiftelser ger stöd till bland annat Swedish House of Finance (SHoF).

Mer information om ovanstående samarbeten finns på respektive organisations hemsida.

Svensk Värdepappersmarknad – samarbetspartners inom EU och Internationellt

Svensk Värdepappersmarknad samarbetar nära med branschorganisationer inom EU och Internationellt.

Svensk Värdepappersmarknad är engagerad i många frågor som relaterar till regler och initiativ föreslagna och framtagna på EU-nivå, ofta av Kommissionen eller ESMA.

Nordiskt samarbete

Svensk Värdepappersmarknad samarbetar löpande med föreningens motsvarigheter i Danmark (Finans Danmark), Finland (Finance Finland) och Norge (Verdipapirforetakenes Forbund) inom ramen för Nordic Securities Association (NSA). Föreningarna samarbetar bland annat i frågor som rör aktie- och derivatmarknaden, penningmarknaden, hållbarhet och kapitalmarknadsunionen (CMU II) samt ordnar gemensamma möten och sammankomster bland annat i Bryssel.

Branschorganisationer i Europa

Svensk Värdepappersmarknad samarbetar i frågor som har en europeisk dimension ofta med föreningens motsvarigheter i Belgien (Febelfin), Danmark (Finance Denmark), Frankrike (Amafi), Italien (Assosim), Polen (IDM), Spanien (AMF), Tyskland (Bwf) samt på pan-europeisk nivå (AFME) inom ramen för European Forum of Securities Associations (EFSA).

EPFSF

Svensk Värdepappersmarknad är medlem av European Parliament Financial Services Forum (EPFSF) som utgör ett forum för dialog mellan företrädare för finansmarknaden och ledamöter av Europaparlamentet.

Branschorganisationer internationellt

Svensk Värdepappersmarknad är medlem av och representerad i styrelsen för International Council of Securities Association (ICSA) där föreningen vid sidan av dess europeiska motsvarigheter även samarbetar med motsvarande organisationer i bland annat Australien (AFMA), Canada (IIAC), Japan (JSDA) och USA (SIFMA) samt med International Capital Markets Association (ICMA).

Mer information om ovanstående samarbeten finns på respektive organisations hemsida.