Svensk Värdepappersmarknads nätverk inom och utanför Sverige

Svensk Värdepappersmarknad är en branschorganisation för banker, investmentbanker och värdepappersbolag som bedriver verksamhet på den svenska värdepappersmarknaden. Medlemskretsen innefattar såväl svenska som nordiska och globala aktörer på värdepappersmarknaden, vilket innebär att de frågor som diskuteras inom föreningen redan från början får en allsidig belysning.

Många frågor och initiativ som hanteras av föreningen relaterar till förslag som kommer från EU, ofta framlagda av EU-kommissionen eller ESMA, vilket gör att föreningens samarbeten och breda kontaktnät är av stor betydelse för föreningens verksamhet.

Samarbeten och medlemskap i Sverige

Svensk Värdepappersmarknad samarbetar i frågor där vi har gemensamma intressen med branschorganisationer som representerar andra delar av den svenska finansbranschen, däribland Fondbolagens Förening, Svenska Bankföreningen och Svensk Försäkring.

Swedsec

Svensk Värdepappersmarknad stödjer den licensiering av bland annat finansiella rådgivare, specialister och informationsgivare verksamma på den svenska marknaden som sker av det av föreningen grundade och helägda Swedsec Licensiering AB.

Föreningen för God Sed på Värdepappersmarknaden

Svensk Värdepappersmarknad är en av huvudmännen för Föreningen För God Sed på Värdepappersmarknaden som verkar genom sakorganen Aktiemarknadsnämnden, Aktiemarknadens Självregleringskommitté, Kollegiet för svensk bolagsstyrning, Rådet för finansiell rapportering och Nämnden för svensk redovisningstillsyn.

Konsumenternas Bank- och Finansbyrå

Svensk värdepappersmarknad diskuterar konsumentfrågor i flera av dess arbetsgrupper och stödjer tillsammans med myndigheter och andra företrädare för finansbranschen Konsumenternas Bank- och Finansbyrå.

Ung Privatekonomi

Svensk Värdepappersmarknad anser att det är mycket viktigt med finansiell utbildning och stödjer initiativ på detta område genom nätverket Gilla din Ekonomi och genom engagemang och ekonomiskt stöd till Aktiefrämjandet och Ung Privatekonomi.

Näringslivets Regelnämnd

Svensk Värdepappersmarknad stödjer frågor som rör regelförenkling och bättre reglering såväl inom ramen för föreningens löpande arbete som genom dess engagemang i Näringslivets Regelnämnd (NNR).

Svenska Institutet mot Penningtvätt

Svensk Värdepappersmarknad stödjer kampen mot penningtvätt och terroristfinansiering genom att ta fram vägledningar inom ramen för Svenska Institutet mot Penningtvätt (SIMPT).

Institutet mot Mutor

Svensk Värdepappersmarknad är aktiv i kampen mot korruption och ger stöd till Institutet mot Mutor (IMM).

Internationella Handelskammaren

Svensk Värdepappersmarknad deltar i diskussionerna kring internationell handel inom ramen för den svenska internationella handelskammaren (ICC).

Swedish House of Finance

Svensk Värdepappersmarknad stödjer forskningen på det ekonomiska området genom att av föreningen förvaltade stiftelser ger stöd till bland annat Swedish House of Finance (SHoF).

Mer information om ovanstående samarbeten finns på respektive organisations hemsida.

Samarbeten och medlemskap inom EU och Internationellt

Svensk Värdepappersmarknad samarbetar nära med branschorganisationer inom EU och Internationellt.

Många av de frågor som hanteras av Svensk Värdepappersmarknad relaterar till regler och initiativ som föreslås och hanteras på EU-nivå. Många finansmarknadsfrågor har även har en internationell dimension. Svensk Värdepappersmarknad har därför ett antal samarbetspartners i Norden, inom EU och Internationellt, med vilka föreningen regelbundet har möten för att diskutera, utbyta information och upprätta gemensamma konsultationssvar.

Nordiskt samarbete

Svensk Värdepappersmarknad samarbetar löpande med föreningens motsvarigheter i Danmark (Capital Market Denmark), Finland (Finance Finland) och Norge (Verdipapirforetakenes Forbund) inom ramen för Nordic Securities Association (NSA). Inom ramen för NSA-samarbetet diskuteras och hanteras bland annat frågor som rör aktie- och derivatmarknaden, penning- och obligationsmarknaden, hållbarhet, investerarskyddsfrågor och kapitalmarknadsunionen CMU II. NSA ordnar även gemensamma möten med beslutsfattare såväl i de nordiska huvudstäderna som hos EU-institutionerna i Bryssel och med den europeiska tillsynsmyndigheten ESMA i Paris.

Branschorganisationer i Europa

Svensk Värdepappersmarknad samarbetar i frågor som har en europeisk dimension regelbundet med föreningens motsvarigheter i Belgien (Febelfin), Danmark (Capital Market Denmark), Frankrike (Amafi), Italien (Assosim), Polen (IDM), Spanien (AMF), Tyskland (Bwf) samt på pan-europeisk nivå (AFME) inom ramen för European Forum of Securities Associations (EFSA).

Svensk Värdepappersmarknad deltar även på Svenska Bankföreningens uppdrag i diskussioner som rör värdepappersmarknaden inom ramen för European Banking Federation (EBF).

Branschorganisationer internationellt

Svensk Värdepappersmarknad är medlem av och föreningens VD är ordförande för i styrelsen för International Council of Securities Association (ICSA) där föreningen samarbetar med motsvarande organisationer i flera europeiska länder men även bland annat Australien (AFMA), Canada (IIAC), Japan (JSDA) och USA (SIFMA) samt med International Capital Markets Association (ICMA).

Mer information om ovanstående samarbeten finns på respektive organisations hemsida.