Kapitalmarknadsunionen

Svensk Värdepappersmarknad är aktivt engagerad i frågor som rör Kapitalmarknadsunionen

EU kommissionens President Ursula von der Leyen sade i sitt första anförande inför Europaparlamentet: “Let’s finally complete the Capital Markets Union”. Starkt stöd för Kapitalmarknadsunionen som på engelska benämns ”Capital Markets Union” och förkortas “CMU” finns också bland EU:s medlemsstater, vars finansministrar antog slutsatser om CMU i december 2019, liksom i Europaparlamentet, som antog en rapport om CMU i september 2020.

CMU I

Kommissionens första handlingsplan om CMU antogs 2015 och innehöll förslag på 13 lagstiftningsakter, av vilka sedermera 12 i förhandlad form kom att antas av Rådet och Europaparlamentet. Tanken kring CMU väcktes av Jean-Claude Juncker år 2014, då denna kandiderade till posten som President för Kommissionen, varvid paralleller drogs till det pågående arbetet som med Bankunionen. Sedan dess har det stått klart att CMU är ett komplext projekt innefattande åtgärder på en rad områden, vilket även framgår även av den halvtidsrapport om CMU som lades fram av Kommissionen år 2017.

CMU II

Kommissionen publicerade i september 2020 meddelandet benämnt “En kapitalmarknadsunion för människor och företag – en ny handlingsplan” som nedan kallas “Handlingsplanen för CMU II”. Planen bygger delvis på arbete utfört av särskilt tillsatt grupp med beslutsfattare och experter benämnd High-Level Forum on the CMU vars slutrapport i juni 2020 innehöll 17 rekommendationer för utvecklandet av CMU. Kommissionen sände ut gruppens rapport på remiss och svaren på denna, däribland föreningens konsultationssvar, beaktatdes i arbetet med handlingsplanen.

Handlingsplanen för CMU II

CMU handlar om att skapa en inre marknad för kapital som spänner över hela EU, där det ska vara enkelt att spara, investera och erbjuda kapitalmarknadstjänster över gränserna. Ansvaret för CMU-projektet gavs inledningsvis till dåvarande brittiske kommissionären Lord Jonathan Hill, vilket efter Brexitomröstningen i juni 2016 lämnad över ansvaret till den lettiske kommissionären Valdis Dombrovskis. Sedan september 2020 ligger frågor som rör CMU på den irländska kommissionären Mariread McGuinness.

CMU ansågs redan från början vara viktigt, men har till följd av Brexit och försämringen av det ekonomiska klimatet i spåren av Covid-19 kommit att bli ännu viktigare. Kommissionen har där förlagt fram en ”att-göra-lista” i Handlingsplanen för CMU II, med olika initiativ som Kommissionen avser vidta under perioden 2020 – 2024. De åtgärder som föreslås ska ses i skenet av de initiativ som parallellt tas inom Hållbar Finansiering och Digital Finance liksom för att stödja Små och Medelstora företag eller ”SMEs”.

CMU II består av 16 olika åtgärder

Handlingsplanen för CMU II beskriver 16 åtgärder som Kommissionen avser genomföra och räknar även upp tre målsättningar för åtgärderna:

(1)    Stödja en grön, inkluderande och motståndskraftig ekonomisk återhämtning genom att ge europeiska företag bättre tillgång till kapital;

(2)    Bidra till att göra EU en ännu säkrare plats för personer som sparar och investerar långsiktigt;

(3)    Integrera nationella kapitalmarknader i en riktig inre marknad.

Åtgärderna som räknas upp i Handlingsplanen för CMU II beskrivs nedan under rubrikerna “Bättre tillgång till kapital för europeiska företag”, “Konsumentskydd – Spara och investera långsiktigt på kapitalmarknaden” och “Mot en mer integrerad inre kapitalmarknad”.

Bättre tillgång till kapital för europeiska företag

De första sex åtgärderna i Handlingsplanen för CMU II avser stödja en grön, inkluderande och mer motståndskraftig ekonomisk återhämtning genom att underlätta för europeiska företag att finna finansiering. De åtgärder som föreningen primärt engagerar sig i är följande:

European Single Access Point – en enda källa för information (Åtgärd 1)

Kommissionen avser under senare delen av 2021 presentera ett lagförslag om en “European Single Access Point” eller “ESAP” som ska samla offentliggjord finansiell och hållbarhetsrelaterad information från bolag inklusive från den finansiella sektorn i hela EU.

Initiativet bygger på det europeiska pilotprojektet ”European financial transparency gateway” eller ”EFTG” och kompletterar ett system som redan idag sammanlänkar olika bolagsregister. Åtgärden till att strömlinjeforma olika befintliga regler på EU-nivå som rör offentliggörandet av finansiell och icke-finansiell information.

Förenklade noteringsregler (Åtgärd 2)

Kommissionen utvärderar under 2021 utvärdera noteringsreglerna på ”SME Growth Markets” och andra reglerade marknader för att se om dessa kan förenklas ytterligare.

I samband med detta kommer en diskussion att föras kring den nuvarande ”SME” definitionen och om denna används konsistent i regleringen på finansmarknaden, om man kan förenkla marknadsmissbruksreglerna, samt om det bör införas övergångsregler för företag som första gången noteras på ”SME Growth Markets” och reglerade marknader.

Försäkringsbolag och banker som investerare på kapitalmarknaden (Åtgärd 4)

Försäkringsbolagen är viktiga aktörer på kapitalmarknaden inom EU och Kommissionen analyserar inom ramen för översynen av Solvens II behovet av förändringar i regelverket för att ta bort onödiga hinder mot försäkringsbolagens långsiktiga investeringar.

Bankerna har historiskt sett spelat en viktig roll i kapitalmarknadernas utveckling, bland annat som investerare och market-makers, men har numera ofta ett mindre engagemang på detta område. Kommissionen avser i samband med översynen av CRR/CRD att använda sig av flexibiliteten i Basel III för att säkerställa att långsiktiga investeringar i SMEs och bankernas market-making aktiviteter behandlas på ett skäligt sätt.

Konsumentskydd – Spara och investera långsiktigt på kapitalmarknaden

Europas medborgare har en av de högsta individuella sparkvoterna i världen, men de investeringar som görs på kapitalmarknaden ligger fortfarande på låg nivå i många medlemsstater. Många går därigenom miste om den möjlighet till extra avkastning som kapitalmarknaderna historiskt har gett och ger, samtidigt som det berövar europeiska företag en viktig källa till riskkapital.

Handlingsplanen för CMU II innehåller tre åtgärder avsedda att göra det säkrare för personer inom EU att spara och investera långsiktigt, samtidigt som en ny källa för riskkapital för europeiska företag öppnas. Föreningen engagerar sig främst i de nedanstående åtgärder.

Stöd till finansiell utbildning och bildning (Åtgärd 7)

Finansiell utbildning eller “Financial literacy” är en viktig faktor om vi vill få konsumenter att fatta riktiga beslut i ett stundtals komplext finansiellt system. Insatser behövs för att öka personers förmåga att fatta goda finansiella beslut och möjliggöra för dem att dra nytta av möjligheterna som kapitalmarknaderna erbjuder, inklusive såvitt avser hållbara investeringar.

Kommissionen genomför inom ramen för CMU en studie om möjligheten att ta fram ett europeiskt ramverk för finansiell kompetens på basis av redan befintliga ramverk. härutöver görs en utvärdering av behovet av stöd till utbildningsinsatser riktade mot konsumenter kring ansvarsfulla investeringar.

Föreningen är aktivt engagerad i frågor som rör finansiell utbildning och stödjer initiativet Ung Privatekonomi som varje år erbjuder föreläsningar och information om privatekonomi till ett stort antal svenska gymnasiestudenter, samt är aktiv inom nätverket Gilla din Ekonomi.

Finansiella rådgivare och råd, informationskrav och incitament (Åtgärd 8)

Det finns ett stort antal regler om bland annat finansiell information och rådgivning avsedda att skydda konsumenter, men informationen som regelverken kräver och som tillhandahålls är ofta omfattande och svår att förstå för konsumenter. Det finns även en oro på EU nivå att vissa finansiella rådgivare saknar rätt kvalifikationer och att incitament spelar en negativ roll på området.

Kommissionen utvärdera inom ramen för CMU reglerna i IDD, MiFID II och PRIIPs som bland annat rör incitament och informationsgivning för att se om åtgärder bör vidtas för att förenhetliga de konsumentskyddsregler som gäller för olika sektorer, ålägga distributörer att informera om tredjepartsprodukter, öka incitamentstransparensen, införa särskilda rapporteringskrav för distributörer av produkter riktade mot konsumenter, samt förbättra hållbarhetsinformationen. Baserat på denna analys avser Kommissionen att under första halvåret2022 presentera EU-strategi för icke professionella investerare (retail investment strategy for Europe).

Förutsatt att analysen leder i denna riktning avser Kommissionen även införa krav på licens för professionella rådgivare. Licensen ska bevisa rådgivarens kunskaper och kompetens samt visa att rådgivaren deltar i löpande fortbildning. I samband med detta övervägs även möjligheten att införa en pan-europeisk märkning för finansiella rådgivare som visar att rådgivare möter kraven på kunskaper och kompetens.

Föreningen är aktivt engagerad i arbetet med framtagande av en EU-strategi för icke professionella investerare inklusive i frågor som rör finansiell rådgivning, informationskrav och incitament, liksom i andra frågor som rör MiFID II och PRIIPs.

Föreningen engagerar sig även aktivt i frågor som rör finansiella rådgivare genom dotterbolaget SwedSec Licensiering som tillhandahåller fem olika licenser för den svenska marknaden, vilka baseras på strikta kunskapskrav, kvalificerade prov och en solid prövnings- och sanktionsprocess.

Mot en mer integrerad inre kapitalmarknad

Europas kapitalmarknader är mindre än vad den borde vara med hänsyn till vår ekonomins storlek. En orsak till detta är att marknaderna är fragmenterade och uppdelade längs med nationsgränserna, vilket gör att europeiska aktörer inte kan åtnjuta samma skalfördelar som deras globala motsvarigheter. Storbritanniens utträde ur EU innebär också att vissa finansiella tjänster som tidigare tillhandahölls inom EU nu kommer att härröra från ”tredje land” samtidigt som finansmarknaden inom EU nu behöver utgå fån förekomsten av flera finansiella center.

Handlingsplanen för CMU II innehåller mot denna bakgrund sju åtgärder som syftar till att ytterligare integrera de nationella kapitalmarknaderna så att vi får en riktig inre marknad för finansiella tjänster. Föreningen engagerar sig primärt i de åtgärder som beskrivs nedan.

Ett europeiskt källskattesystem (Åtgärd 10)

Skatteregler- och förfaranden kan försvåra gränsöverskridande investeringar, men förenklingar kan göras utan harmonisering av nationella skattetabeller. Som exempel kan nämnas möjligheten att harmonisera och strömlinjeforma komplicerade, långsamma och ofta bedrägeriutsatta processer för att betala ut innehållen skatt vid gränsöverskridande investeringar.

Kommissionen arbetar därför med att i nära samarbete med medlemsstaterna ta fram förslag kring införandet av ett europeiskt standardiserat system för att hantera källskatter.

Föreningen är aktivt engagerad i frågor som rör skattefrågor och -processer, där dessa har en inverkan på värdepappersmarknaden.

Ökat aktieägarengagemang (Åtgärd 12)

Allt fler yngre personer engagerar sig i hur företag sköts och hur dessas verksamhet bedrivs inte minst på hållbarhetsområdet. Detta gör att frågor som rör aktieägares möjligheter att engagera sig viktiga. Samtidigt är det ofta såväl svårt som kostsamt att exempelvis delta i bolagsstämmor på grund av skillnader i nationell bolagsrätt och -processer.

Kommissionen undersöker därför vilka hinder som finns i nationella regelverk mot att använda modern teknologi och vilka åtgärder som skulle kunna underlätta kommunikationen mellan bolag och aktieägare, inklusive mot användandet av sådan teknologi för att identifiera aktieägare och låta dessa rösta vid bolagsstämmor.

Kommissionen avser även i samband med utvärderingen av SRD II se över möjligheten att införa en europeisk definition av ”aktieägare” och harmonisera samspelet mellan investerare, intermediärer och bolag såvitt rör utövandet av rösträtt och bolagsåtgärder.

Föreningen är aktivt engagerad i frågor som rör aktieägares rättigheter och processerna kring dessa inklusive implementeringen av SRD II.

Utvecklandet av gränsöverskridande post-trade tjänster (Åtgärd 13)

Det europeiska post-trade landskapet är fragmenterat och i princip uppdelat efter nationsgränserna, vilket kan inverka på gränsöverskridande investeringar. I syfte att öka konkurrensen mellan aktörer som erbjuder tjänster på post-trade området gör Kommissionen en översyn av de regler som berör gränsöverskridande aktiviteter och ”passen” för CSDs.

Föreningen är aktivt engagerad i frågor som rör “clearing” och “settlement” och hanterar löpande frågor som rör CSDR.

Införandet av ett “Consolidated Tape” (Åtgärd 14)

Som ett led i arbetet med att utveckla den inre marknaden på kapitalmarknadsområdet undersöker Kommissionen möjligheten att införa ett så kallat ”consolidated tape” med information om handel och priser på värdepappersmarknaden. Målsättningen är att öka transparensen och konkurrensen mellan olika handelsplatser samt ge investerare mer och bättre information på EU-nivå.

Föreningen är aktivt engagerad i frågor som rör diskussionen kring ett europeiskt ”consolidated tape” för värdepappersmarknaden.

Stärkt koordinering av den finansiella tillsynen och direkt tillsyn (Åtgärd 16)

CMU bygger vid sidan av olika regelverk på en allt mer integrerad och samordnad finansiell tillsyn, något som blivit viktigare då den europeiska finansmarknaden bygger på förekomsten av flera finansiella center. I anledning av detta pågår ett arbete med att ta fram en ännu mer harmoniserad ”single rulebook” liksom med att överväga vilka verktyg och kunskaper som behövs för att kunna utöva en effektiv tillsyn över såväl företagsgrupper som värdekedjor.

Kommissionen avser även att göra en utvärdering hur långt man har nått med den enhetliga regelboken fram till slutet av 2021, för att kunna analysera om och i sådant fall var det finns behov av fler koordineringsåtgärder eller direkt tillsyn av de europeiska tillsynsmyndigheterna.

Föreningen är aktivt engagerad i frågor som rör finansiell tillsyn på såväl nationell som europeisk basis. Föreningens VD är medlem i ESMAs Stakeholder Group och föreningens chefsjurist är medlem av ESMAs CWG for ESMA’s Investor Protection and Intermediaries Standing Committee. (IPISC).