Kapitalmarknadsunionen

Svensk Värdepappersmarknad är aktivt engagerad i frågor som rör Kapitalmarknadsunionen

Kommissionen antog sin första handlingsplan för kapitalmarknadsunionen 2015 (CMU I) som sedan kompletterades med ytterligare åtgärder vid en halvtidsöversyn 2017.

Kommissionen publicerade en andra handlingsplan för kapitalmarknadsunionen (CMU) i september 2020 (CMU II) som sedan följdes av en statusrapport i november 2021.

CMU är EU:s plan för att skapa en inre marknad för kapital i EU. Arbetet med att skapa en inre marknad för kapital började redan med Romfördraget, men målet har ännu inte uppnåtts. Det finns inte någon enskild åtgärd som kan fullborda CMU utan det enda sättet att komma vidare är att steg för steg vidta åtgärder inom områden med kvarstående hinder för den fria rörligheten för kapital.
Visionen är att CMU ska skapa mervärde för alla EU-invånare oavsett var de bor och arbetar, så att invånare i mindre medlemsstater får tillgång till samma tjänster som finns i större etablerade finanscentrum.

Medlemsstaterna och Europaparlamentet antog tolv av de tretton lagstiftningsförslag som ingick i CMU I om än i vissa fall i lika annan form än de förslag som lades fram av Kommissionen.

CMU II listar 16 nya åtgärder för att uppnå tre huvudmål:

  1. stödja en grön, digital, inkluderande och motståndskraftig ekonomisk återhämtning genom att göra finansieringen mer tillgänglig för företagen i EU,
  2. göra EU till en ännu säkrare plats för privatpersoners långsiktiga sparande och investeringar,
  3. integrera nationella kapitalmarknader så att de bildar en verklig inre marknad.

Nedan finns en kortfattad beskrivning av de CMU II åtgärder som är av störst intresse för föreningen och dess medlemmar.

Åtgärd 1: Förslag om att inrätta en EU-omfattande plattform (en gemensam europeisk kontaktpunkt) som ska ge investerarna sömlös tillgång till finansiell och hållbarhetsrelaterad företagsinformation.

Kommissionen presenterade ett lagförslag om en gemensam europeisk kontaktpunkt i november 2021 och förhandlingarna avslutades hösten 2023.

Åtgärd 2: Förslag om förenklade noteringsregler för offentliga marknader i syfte att främja och diversifiera små och innovativa företags tillgång till finansiering. Föreningen följer och har besvarat konsultationer inför det förslag om ändringar ibland annat reglerna som rör prospekt, transparens och definitioner som lades fram av Kommissionen i december 2022.

Åtgärd 4: Förslag syftande till att undanröja regleringar som hindrar försäkringsbolag från att göra långsiktiga investeringar, införa en lämplig tillsyn över bankernas långsiktiga kapitalinvesteringar i små och medelstora företag, samt främja bankers och andra finansiella företags market-making verksamhet.

Förslag om en översyn av Solvens II lades fram i september 2021 och förslag om ändringar i kapitalkravsförordningen och -direktivet lades fram i oktober 2021. Förhandlingar pågår i Rådet och Europaparlamentet. Föreningen är engagerad i diskussionerna kring dessa åtgärder med särskilt fokus på frågor kring market-making.

Åtgärd 7: Bedömning av förutsättningarna för att utveckla en europeisk ram för finanskunskap och möjligheten att införa krav på att medlemsstaterna ska främja utbildningsåtgärder som stöder finansiell utbildning, särskilt i fråga om ansvarsfulla och långsiktiga investeringar.

Kommissionen, tillsammans med OECD och dess internationella nätverk för finanskunskap, har inom ramen för denna åtgärd presenterat ramverk för finanskunskap för ungdomar och vuxna.

Föreningen är engagerad i frågor som rör finanskunskap, deltar i det nationella nätverket för finansiell folkbildning och stödjer Ung Privatekonomi.

Gilla Din Ekonomi
Ung Privatekonomi

Åtgärd 8: Bedömning av reglerna kring incitament och offentliggörande och vid behov föreslag om ändringar i reglerna kring rådgivning till icke-professionella investerare samt tydlig och jämförbar produktinformation. Förslag om hur mängden överflödig information för erfarna icke-professionella investerare ska kunna minskas, med lämpliga skyddsåtgärder.

Kommissionen genomförde en konsultation kring strategin för icke-professionella investerare under 2021, en studie i frågan lades fram i juli 2022 och ett lagförslag lades fram i maj 2023, vilka sedan dess förhandlas i Bryssel.

Åtgärden innefattar även att göra en bedömning av möjligheterna att inrätta en EU-märkning för finansiella rådgivare för att höja nivån på dessas yrkeskvalifikationer. I en rapport som publicerades i juli 2022 fann Kommissionen dock att det i dagsläget inte föreligger förutsättningar för en sådan märkning. Detta är en fråga av intresse för föreningen som besvarade en konsultation i frågan i augusti 2021. Föreningen är även engagerad i frågan genom Swedsec Licensering AB.

Åtgärd 10: Förslag till ett gemensamt, standardiserat EU-omfattande system för källskattelättnader, i syfta att sänka gränsöverskridande investerares kostnader och förhindra skattebedrägerier. Kommissionen lade fram ett lagförslag under första halvåret 2023 som sedan dess förhandlas i Bryssel.

Åtgärd 12: Möjliga förslag avseende införandet av en EU-definition av begreppet aktieägare för att underlätta gränsöverskridande investerares engagemang och ytterligare förtydliga och harmoniera reglerna för samspelet mellan investerare, mellanhänder och emittenter. Åtgärden innefattar även att göra en undersökning av förekomsten av eventuella nationella hinder för användningen av ny digital teknik på området.

Föreningen besvarade en konsultation från Kommissionen kring åtgärden i november 2022.

Åtgärd 13: Möjliga förslag att ändra reglerna för att förbättra det gränsöverskridande tillhandahållandet av avvecklingstjänster inom EU. Kommissionen har genomfört offentliga samråd som besvarats av Föreningen samt lagt fram en rapport. Ett lagstiftningsförslag lades fram i mars 2022. Föreningen är engagerad i frågan och följer ärendets utveckling i Bryssel.

Åtgärd 14: Förslag om inrättandet av en effektiv och heltäckande konsoliderad handelsinformation för aktierelaterade och aktieliknande finansiella instrument efter handel. Kommissionen lade fram lagförslag om ändringar i MiFIR i november 2021 som bland annat inkluderar förslag om införande av konsoliderad handelsinformation efter handeln.

Föreningen har besvarat konsultationer och följer förhandlingarna i Bryssel.

Åtgärd 16: Möjliga förslag för att ytterligare stärka det enhetliga regelverket för kapitalmarknaderna genom ytterligare harmonisering av EU:s regler och konvergens i tillsynen, med beaktande av erfarenheterna från Wirecard.

Kommissionen presenterade en rapport om det enhetliga regelverket för kapitalmarknaderna i maj 2022, varefter ett offentligt samråd hållits om kvaliteten på och verkställbarheten av företagens rapportering.

Föreningen besvarade i maj 2021 en konsultation samt även följer löpande frågor som rör om tillsynen över kapitalmarknaden inom EU.

CMU II innehåller härutöver vissa åtgärder som inte står i fokus för föreningens arbete.

Åtgärd 3: Översyn av reglerna för europeiska långsiktiga investeringsfonder (Eltifs).

Åtgärd 5: Bedömning av möjligheten att införa krav på att banker ska hänvisa små och medelstora företag vars kreditansökningar de har avslagit till alternativa finansiärer.

Åtgärd 6: Översyn av den rättsliga ramen för värdepapperisering.

Åtgärd 9: Utveckling av pensionsresultattavlor för att underlätta övervakningen av pensionerna i medlemsstaterna, utarbetande av bästa praxis för nationella spårningssystem för enskilda EU-invånare, samt genomförande av en studie för att analysera praxis för automatisk inskrivning och uppmuntra till deltagande i tjänstepensionssystem.

Åtgärd 11: Förslag för minimiharmonisering eller ökad konvergens inom specifika områden av lagstiftningen för insolvens utanför banksektorn, samt en undersökning av möjligheterna att förbättra datarapporteringen för att möjliggöra en regelbunden bedömning av effektiviteten i nationella regelverk för verkställighet av lån.

Åtgärd 15: Förslag för att förstärka ramen för skydd och underlättande av investeringar i EU.