Svensk Värdepappersmarknad – Stiftelser

Svensk Värdepappersmarknad (SVPM) förvaltar två stiftelser som årligen beviljar bidrag till behövande, forskning och studier i enlighet med vad som stipuleras i respektive stiftelses stadgar. Stiftelserna har två ansökningsperioder per år och under 2024 löper dessa under perioderna 15 april – 28 april respektive 14 oktober – 27 oktober 2024.

SVPM vill gärna uppmärksamma medarbetare och tidigare medarbetare hos föreningens medlemmar, liksom barn till sådana medarbetare, om möjligheten att ansöka om bidrag för studier, historiskt företrädesvis utomlands, vidareutbildning genom kurser, historiskt företrädesvis sådana som inte tas med studiestöd, samt juridisk, ekonomisk och annan forskning relaterad till värdepappersmarknaden.

Notera att stiftelserna är sinsemellan olika och att det är viktigt att inför ansökningarna noga läsa igenom den närmare information kring vilka som är berättigade att söka och om vilka ändamål man kan söka bidrag för som finns i stiftelseportalerna för de två stiftelserna – se informationsdokumentet och länkar till förvaltarnas stiftelseportaler där mer information finns om vad som gäller för att söka bidrag för olika ändamål från respektive stiftelse.

Vid bidragsbeslut beaktas vid sidan av sökandens formella behörighet att söka även hur envar ansökan relaterar till andra inkomna ansökningar såväl ändamåls- som beloppsmässigt. En inlämnad ansökan innebär således inte någon garanti att bidrag kommer att beviljas helt eller delvis.

Stiftelsen Aronowitschska Understödsfonden

Martin Aronowitsch (1880 – 1939) var VD och ordförande i bankirfirman Aronowitsch och verksam i aktiebolaget Fondkommissionen. Han testamenterade vid sin död 25 000 kr som styrelsen för SVPM fick i uppdrag att förvalta som en särskild fond.

Avkastningen av stiftelsen utbetalas årligen i form av understöd till avlidna medlemmars änkor eller oförsörjda barn. Därutöver kan medel ges till behövande anställda i medlemsföretag. Stipendier kan även ges till studier eller vidareutbildning till anställda eller barn till anställda eller tidigare anställda i medlemsföretag.

Historiskt har stiftelsen bland annat beviljat bidrag till barn till anställda och tidigare anställda i medlemsföretag för utlandsstudier i juridik, ekonomi och andra ämnen för täckande av studieavgifter och andra merkostnader som inte täcks av studiemedel.

Mer information om hur man ansöker och vilka som är behöriga att ansöka finns på förvaltarens ansökningsportal, där det finns formulär för tre kategorier sökanden: Änkor, barn och behövande; Studier och vidareutbildning; samt Forskning.

Ansökan avseende änkor, barn och behövande, se formulär.

Ansökan avseende studier och vidareutbildning, se formulär.

Ansökan avseende forskning, se formulär.

Stiftelsen Svenska Fondhandlareföreningens Understödsfond

SVPM beslöt år 1916 att avsätta 5 000 kr till en fond, benämnd Svenska Fondhandlareföreningens Understödsfond, vilken växte med åren genom tillskott från nytillträdda medlemmar.
Understödsfonden har till ändamål att lämna understöd åt behövande medlemmar och förutvarande medlemmar och till personer som är eller har varit innehavare av eller anställda hos föreningens medlemsföretag.

Stipendier kan härutöver ges till främjande av utbildning, vetenskaplig forskning och ekonomiska studier inom fondhandlareverksamhet och närstående områden, vilket med stor sannolikhet inkluderar värdepappersrätt och näraliggande ämnen såsom bank och finans, kapitalmarknadsrätt, EU-rätt, aktiemarknadsrätt, associationsrätt samt finansiell ekonomi.

Historiskt har stiftelsen bland annat beviljat bidrag till Ung Privatekonomi, Stockholm Center for Commercial Law och Swedish House of Finance, samt till enskilda forskare för forskning resulterande i skrifter och artiklar i frågor som rör kapitalmarknaden.

Mer information om hur man ansöker, vilka som är behöriga att ansöka och för vilka ändamål finns på förvaltarens ansökningsportal.