Svensk Värdepappersmarknad – Stiftelser

Svensk Värdepappersmarknad förvaltar två stiftelser som ansluter till dess verksamhet och ur vilka bidrag årligen beviljas till behövande, forskning och studier i enlighet med vad som stipuleras i respektive stiftelses stadgar.

Mer information om vad man kan söka bidrag för och hur ansökan görs finns nedan och på respektive förvaltares portal.

Kontaktperson hos föreningen: VD Urban Funered

Läs mer om stiftelserna här.

Stiftelsen Aronowitschska Understödsfonden

Martin Aronowitsch (1880 – 1939) var VD och ordförande i bankirfirman Aronowitsch och i aktiebolaget Fondkommissionen. Martin Aronowitsch efterlämnade vid sin död ett testamente av vilket det framgick att han testamenterade 25 000 kr som styrelsen för Svensk Värdepappersmarknad (tidigare Svenska Fondhandlareföreningen) fick i uppdrag att förvalta som en särskild fond.

Avkastningen av stiftelsen utbetalas årligen i form av understöd till avlidna medlemmars änkor eller oförsörjda barn. Därutöver kan medel ges till behövande anställda i medlemsföretag. Stipendier kan även ges till studier eller vidareutbildning till anställda eller barn till anställda eller tidigare anställda i medlemsföretag.

Stiftelsen har två ansökningsperioder per år under vilka det är möjligt att ansöka om bidrag: under våren löper ansökningstiden under v. 17-19 och under hösten löper ansökningsperioden under v. 43-45.

Ansökningsperioderna för 2022 löper under tiden 24 oktober – 13 november 2022 och ansökningsperioderna under 2023 löper under perioderna 24 april – 14 maj 2023 och 23 oktober – 12 november 2023. 

Se mer om vilka som är behöriga att söka och hur man gör återfinns på förvaltarens ansökningsportal där det finns formulär för tre kategorier sökanden:

Änkor, barn och behövande, se formulär.

Studier och vidareutbildning, se formulär.

Forskning, se formulär.

Stiftelsen Svenska Fondhandlareföreningens Understödsfond

Svenska Fondhandlareföreningen (numera Svensk Värdepappersmarknad) beslöt år 1916 att avsätta 5 000 kr till en fond, benämnd Svenska Fondhandlareföreningens Understödsfond. Fonden växte med åren då det fanns ett krav, numera borttaget, att nytillträdda medlemmar skulle skjuta till medel så att kapitalet per medlem skulle hållas oförändrat när de valdes in i föreningen.

Understödsfonden har till ändamål att lämna understöd åt behövande medlemmar och förutvarande medlemmar och till personer som är eller har varit innehavare av eller anställda hos föreningens medlemsföretag. Stipendier kan ges till främjande av utbildning, vetenskaplig forskning och ekonomiska studier inom fondhandlareverksamheten och närstående områden, vilket med stor sannolikhet inkluderar värdepappersrätt och näraliggande ämnen såsom bank och finans, kapitalmarknadsrätt, EU-rätt, aktiemarknadsrätt, associationsrätt samt finansiell ekonomi.

Stiftelsen har två ansökningsperioder per år under vilka det är möjligt att ansöka om bidrag: under våren löper ansökningstiden under v. 17-19 och under hösten löper ansökningsperioden under v. 43-45.

Ansökningsperioderna för innevarande år löper således under tiden 24 oktober – 13 november 2022 och ansökningsperioderna under 2023 löper under perioderna 24 april – 14 maj 2023 och 23 oktober – 12 november 2023. 

Se mer om vilka som är behöriga att söka och hur man gör återfinns på förvaltarens ansökningsportal.