/ Publicerad

Konsultation avseende mallar för fallbackskrivningar för obligationsdokumentation

Föreningen Svensk Värdepappersmarknad har inom ramen för en av föreningens arbetsgrupper tagit fram mallar för s.k. fallbackskrivningar för obligationsdokumentation. Med fallback avses här en process för hur ett byte av räntebas ska göras för det fall den räntebas som anges i dokumentationen för ett utestående obligationslån skulle upphöra permanent.

Under hösten 2020 publicerades en första version av en engelskspråkig mall med fallbackvillkor för vissa företagsobligationer på föreningens hemsida. Föreningen har sett över skrivningarna i den mallen utifrån den utveckling som varit på marknaden sedan den första versionen togs fram. Föreningen har också tagit fram en första version av en svenskspråkig mall för fallbackvillkor för vissa obligationer emitterade under MTN-program.

Konsultationerna är öppna för alla som vill lämna synpunkter. Svaren offentliggörs inte men är värdefulla för arbetsgruppens fortsatta arbete.

Svaren och eventuella frågor skickas via e-post till Therese senast 19 oktober.

Fallbackvillkor HY, för konsultation september 2021(Word)

Fallbackvillkor MTN, för konsultation september 2021 (Word)

Fallbackvillkor HY, september 2021 compared with 2020

Följebrev, konsultation IBOR fallbacks