/ Publicerad

Hur mår kvinnor i finansbranschen?

Hur långt har finansbranschen kommit när det gäller jämställdhet? Mycket har gjorts på området, men det finns fortfarande utrymme för förbättringar –framför allt inom vissa delar av värdepappersmarknaden. Men det krävs både kunskap och insikt för att förändra.

Undersökningen som denna rapport behandlar genomfördes under en tvåveckorsperiod i oktober 2022 med bistånd av banker, investment banker och värdepappersbolag som är medlemmar i Föreningen Svensk Värdepappersmarknad. Kontaktpersoner hos deltagande medlemmar förmedlade e-post med information om undersökningen och en länk till enkäten till kvinnliga medarbetare som bedömdes arbeta inom relevanta enheter.

Sammantaget erhölls 225 svar på enkäten, med fler än 600 kommentarer. En stor majoritet av de som svarat är från eller kan hänföras till ”sellside” och det finns en bra spridning i erfarenhet och ålder. Två tredjedelar av de som svarat har ett eller flera barn och en majoritet lever med en partner.

En överväldigande majoritet (90 procent) av de som svarat uppger att man är nöjd med att arbeta inom finansbranschen och ger den betygen 4–5. Nöjdheten tenderar också att öka ju längre erfarenhet man har inom finansbranschen. Många anger variationen i arbetsuppgifter, hög kompetens hos kollegorna och att man arbetar i en spännande bransch som anledningen till att man är nöjd.

De som svarat anser i hög grad att arbetsgivarna har ett stort ansvar för hur man aktivt arbetar med att rekrytera fler kvinnor till finansbranschen. Endast en tredjedel anser att det egna företaget gör tillräckligt, samtidigt som mer än hälften anser att företagen bör arbeta mer med detta. Som svar på vad företagen kan göra anges bland annat att man behöver få in fler kvinnor på högre positioner och använda könsneutrala annonser.

Samtidigt som en majoritet av de som svarat på enkäten vill arbeta kvar i finansbranschen är det bara en mindre andel som ser optimistiskt på framtiden och kvinnors villkor i finansbranschen. För att uppnå en bättre balans mellan arbete och fritid behöver arbetsgivarna erbjuda mer flexibel arbetstid, uppmuntra till föräldraledighet utan att detta påverkar karriären negativt och ge en möjlighet att arbeta hemifrån i större utsträckning. Övertid och långa dagar tillhör vanligheterna, inte minst under de första ”hundåren” som anställd inom finansbranschen. Många (88 procent) arbetar mer än 40 timmar per vecka. Av dessa anger mer än en fjärdedel (28 procent) att de arbetar mer än 50 timmar per vecka.

De som redan arbetar i finansbranschen och som svarat på enkäten uppger att karriärmöjligheterna och en spännande bransch var det som lockade mest. Det var däremot få som hade lockats till finansbranschen på grund av dess prestige eller inspiration från förebilder eller företag i branschen.
De flesta som svarat tror att andelen kvinnor inom finansbranschen är låg på grund av att man har en bild av att arbete i branschen inte går att förena med familjeliv med barn, samtidigt som man uppger att det är en mansdominerad miljö. Flertalet (77 procent) av de som deltagit i undersökningen bor ihop med en partner och många (61 procent) har ett eller flera barn.

Många framhåller vikten av att tidigt informera i skolorna om man vill öka unga kvinnors intresse för finansbranschen. Det är också viktigt att få fram fler kvinnliga förebilder och förbättra branschens rykte för att locka fler kvinnor till finansbranschen.

Ta del av rapporten: Hur mår kvinnor inom finansbranschen?

Läs mer om vårt arbete inom mångfald.