/ Publicerad

Svensk Värdepappersmarknads svar på remiss av Kontoföringsutredningens betänkande SOU 2023:102, Finansiella instrument i distribuerade liggare och vissa frågor om värdepappersavveckling

Arbetet med att harmonisera de svenska efterhandelsprocesserna till europeiska standarder innebär stora förändringar för den svenska värdepappers­marknaden, inte minst om Riksbanken skulle besluta om en anslutning till T2S. Svensk Värdepappersmarknad har idag skickat in svar på remiss om Finansiella instrument i distribuerade liggare och vissa frågor om värdepappersavveckling till Finansdepartementet.

Våra synpunkter och kommentarer på kontoföringsutredningens betänkande innefattar:

  • Svensk Värdepappersmarknad anser att lagstiftaren inte bör inta en alltför restriktiv hållning när det gäller ändringar av den nuvarande kontoförings­lagstiftningen. Lagändringar ska inte göras i onödan, men om lagändringar behövs, eller kan underlätta, för att även fortsättnings­vis ha effektiva efterhandels­processer och en välfungerande värdepappersmarknad är föreningens inställning att sådana lagändringar bör göras.
  • Vid en T2S-anslutning förespråkar vi ett synsätt där avstämnings­registret inte utgör ett i förhållande till T2S separat register, utan att de olika delarna i de system som värdepapperscentralen nyttjar, oavsett plattform eller geografisk placering, tillsammans utgör en samlad enhet, där legala skyldigheter och rättsverkningar hänförs till helheten. Enligt vår mening är ett sådant synsätt också nödvändigt för att kunna säkerställa ovillkorligheten, oåterkalleligheten och rättsverkningarna av genomförd avveckling (finalitet), så att dessa regler ska kunna tillämpas på ett effektivt och rättssäkert sätt. Frågan är central för en effektiv och rättssäker efterhandelsprocess och det är av yttersta vikt att lagstiftningen är tydlig. För att uppnå detta behöver fler bestämmelser i kontoföringslagen ses över.
  • Frågan om avslutande av avstämningskonton bör förstås både i ljuset av den historik som har lett fram till att det finns konton med okända eller okontaktbara ägare idag, utvecklingen som har skett sedan dess, samt i förhållande till den pågående anpassningen till europeiska standarder och en eventuell T2S-anslutning. Föreningen tillstyrker att bestämmelser som ger kontoförande institut möjlighet att, under vissa förutsättningar, avsluta ägarkonton tas in i kontoföringslagen. Vi anser dock att de föreslagna bestämmelserna behöver förtydligas och ändras på ett antal punkter. De kontoförande instituten måste få de verktyg som behövs för att kunna fullgöra sina förpliktelser enligt penningtvättsregelverket och annan lagstiftning. Bestämmelserna bör därför även omfatta att instituten ska kunna fullgöra sina förpliktelser enligt annan lagstiftning än penningtvättslagstiftningen, samt situationer då kontohavaren visserligen inte helt är okänd, men är okontaktbar på ett sätt som leder till att institutet inte kan genomföra en fullgod kundkännedomskontroll.
  • Gällande anpassningar till DLT-förordningen instämmer föreningen på en övergripande nivå i utredningens bedömningar och förslag. Föreningen anser att Sverige bör ligga i framkant när det gäller lag­stiftningen på området, så att den ger god möjlighet för olika typer av marknadsaktörer att nyttja potentialen i tekniken utan att missgynnas i förhållande till emissioner, handel och avveckling som sker med hjälp av den traditionella tekniken.

Föreningen och dess medlemmar anser också att det finns andra frågor än de som utredningen har behandlat där det behövs lag­stiftnings­­åtgärder inom en inte alltför avlägsen framtid. Detta innefattar civilrättslig reglering av finansiella instrument som förvaras i depå samt att säkerställa att lagen ger en likvärdig behandling av aktieägare och investerare i andra typer av värdepapper, oavsett om de förvaras på depå eller ägarkonto.

Läs hela remissvaret här