/ Publicerad

Svensk Värdepappersmarknad bidrar till ökad transparens på obligationsmarknaden

Svensk Värdepappersmarknads styrelse har idag antagit en rekommendation som innebär att branschen ökar transparensen på obligationsmarknaden genom självreglering.

Transparensen på den svenska obligationsmarknaden har försämrats sedan ikraftträdandet av den harmoniserade EU-regleringen MiFID II/MiFIR. I september i år fick Föreningen Svensk Värdepappersmarknad därför i uppdrag av Finansinspektionen att snabbutreda hur transparensen på den svenska obligationsmarknaden skulle kunna förbättras. Arbetet har utmynnat i den rekommendation om transparens på obligationsmarknaden som idag har beslutats av föreningens styrelse och som avses börja tillämpas den 1 juli 2021.

Svensk Värdepappersmarknads rekommendation avseende transparens på obligationsmarknaden innebär att branschen kommer att publicera aggregerad information i slutet av dagen om transaktioner som genomförts på obligationsmarknaden. Informationen kommer att finnas samlad hos en leverantör och vara tillgänglig för allmänheten.

Självregleringen gäller utöver den publicering av transaktioner som ska göras enligt den tvingande EU regleringen i MiFID II/MiFIR. Den innebär dessutom en skärpning i förhållande till de svenska transparensregler som gällde före införandet av EU kraven. Genom självregleringen kommer transparensen på den svenska obligationsmarknaden således öka både i förhållande till nuvarande och tidigare regelverk.

Det är viktigt att transparensen är balanserad och att fördelarna med att snabbt publicera information om genomförda transaktioner vägs mot den risk som detta kan medföra. För mycket transparens kan göra det svårare och mer riskfyllt för värdepappersinstituten att utföra kunders order med hjälp av egen balansräkning vilket i sin tur kan vara negativt för marknadslikviditeten. Möjlighet till uppskjuten publicering kommer därför fortsatt att finnas för företagsobligationer i vissa fall. Denna möjlighet begränsas dock jämfört med de tidigare transparensreglerna.

Det är viktigt att så många aktörer som möjligt tillämpar självregleringen. Detta för att prisbilden ska bli så komplett och bra som möjligt samtidigt som vi säkerställer en välfungerande svensk värdepappersmarknad där alla aktörer kan konkurrera på lika villkor. Det finns annars en risk att aktörer som inte följer rekommendationen får konkurrensfördelar.

Svensk Värdepappersmarknads rekommendation avseende transparens på obligationsmarknaden har tagits fram i nära samarbete med föreningens medlemmar och i dialog med berörda myndigheter och andra intresse- och branschorganisationer.

Urban Funered, VD på Svensk Värdepappersmarknad, kommenterar rekommendationen:

”Vi är mycket nöjda med att vi som bransch genom självreglering kan bidra till ökad transparens på den svenska obligationsmarknaden och därigenom bättre uppnår det som EU-regleringen inte helt lyckats med. Vi är också mycket glada att detta har kunnat ske genom god dialog med berörda myndigheter och andra intresse- och branschorganisationer. Nu är det viktigt att alla aktörer som är verksamma på den svenska obligationsmarknaden sluter upp och tillämpar den nya rekommendationen så att prisbilden blir så bra och komplett som möjligt utan att det påverkar den goda konkurrensen på marknaden”

Föreningen har påbörjat en dialog med leverantörer av publiceringslösningar och intresserade aktörer ombeds kontakta Fredrik Bonthron på föreningens kansli senast den 15 december 2020 – kontaktuppgifter finns här.

SVPM Rekommendation om transparens på obligationsmarknaden – nov 2020

SSMA Recommendation on bond market transparency – Nov 2020

Föreningens riktlinjer och rekommendationer finns att läsa här.

SVPM Pressmeddelande – Transparens på obligationsmarknaden – 24 nov 2020

SSMA Press Release – Bond Market Transparency – 24 Nov 2020