Remiss Skickades

SVPM och BF remissvar på utkast till lagrådsremiss Ny lag om källskatt på utdelning