/ Publicerad

Intervju Susanna Grufman, chef Finansinspektionens verksamhetsområde Marknader

Susanna Grufman är sedan den 1 februari 2022 chef för FI:s verksamhetsområde Marknader, samt fortsätter sin roll som biträdande generaldirektör. Vi hade möjlighet att intervjua henne om värdepappersmarknaden idag.

Vad står på Finansinspektionens agenda på tillsyns- och värdepappersområdet idag och framöver?

På Finansinspektionen (FI) analyserar vi var de största riskerna finns inom respektive område och riktar insatserna dit. Det kallas riskbaserad tillsyn. För år 2022 kommer vi fortsätta att granska osund kreditgivning, dålig rådgivning och hur konsumenter behandlas.

Vi kommer också att granska vilseledande grönmålning i finanssektorn, vilka risker marknadsfinansiering och fonder medför för det finansiella systemet, hur betaltjänstföretag jobbar mot penningtvätt och hur de finansiella företagen skyddar sig mot IT-incidenter och cyberattacker.

Men vi gör såklart mycket mer utöver dessa speciellt utpekade områden för i år. Vad gäller värdepappersmarknaden har vi alltid ett löpande tillsynsuppdrag över de finansiella aktörerna på marknaden, noterade bolag och de personer och företag som handlar på de finansiella marknaderna.

Samtidigt händer det mycket inom finansmarknaden. Även om vi i början av året har våra prioriteringar klara, måste vi alltid vara redo att styra om för att agera mer händelsestyrt. Exempelvis innebär Rysslands invasion av Ukraina att vi har dedikerat experter för att analysera hur det påverkar finansmarknaden och FI:s uppdrag.

När det gäller regelverk som berör värdepappersmarknaden så är det en del regelverk på EU-nivå som ska tas fram eller revideras. EU-kommissionen lade till exempel i höstas fram ett åtgärdspaket kopplat till kapitalmarknadsunionen. Kommissionens förslag syftar till att skapa konkurrenskraftiga och väl fungerande marknader som möjliggör framförallt för små och medelstora företag att finansiera sig.

Sverige har en rätt unik position i EU på det här området. Till exempel godkände FI flest aktieprospekt av samtliga länder inom EU under 2020. Vi kommer att engagera oss i de förslag som presenterats och verka för att Sveriges röst blir hörd i det framtida arbetet.

Det finns också ett antal regleringsförslag kring digital finansiering: förordningen om marknader för kryptotillgångar (MiCA) och rättsakten om digital operativ motståndskraft (Dora-förordningen). Det här behöver FI och berörda delar av branschen förbereda sig för.

Hur ser dialogen ut med branschen och hur går den kommunikativa tillsynen?

FI arbetar på olika sätt för att ha en bra dialog med branschen och ge information. För oss är det viktigt att hämta in branschens synpunkter. Det kan göras genom remisser, rundabordssamtal eller på annat sätt.

Vi kommunicerar sen vår syn via olika kanaler. Vi publicerar löpande FI-analyser och tillsynsrapporter för att ge vår syn på en fråga. Sedan förra året har vi även en ytterligare kommunikationskanal i form av rättsliga ställningstaganden. När vi ingriper mot enskilda bolag publiceras besluten på vår hemsida, de är ofta mycket utförliga och kan ge god vägledning.

Vi har också sedan flera år tillbaka återkommande möten med alla relevanta branschorganisationer i syfte att informera varandra om vad som är på gång. Jag tycker dessa möten fungerar bra. Det brukar också tas många löpande kontakter mellan experter hos oss och experter hos branschföreningarna.

På ämnet hållbarhet – hur relaterar ditt arbete till arbetet som görs av Johanna Fager Wettergren som är hållbarhetsansvarig hos FI?

Inom Marknader har vi en rad prioriterade aktiviteter som handlar om hållbarhet, i år har vi särskilt stort fokus på risken för grönmålning. Som hållbarhetschef håller Johanna ihop det övergripande arbetet med hållbarhet på Finansinspektionen och vi har naturligt ett antal olika beröringsområden där vi samarbetar kring de här frågorna.

Hur ser du på det internationella arbetet på vp-marknaden, vad fungerar bra respektive mindre bra?

Mot bakgrund av att en mycket stor del av reglerna på finansmarknadsområdet har sin grund i bestämmelser som tagits fram på internationell nivå är det viktigt för FI att delta i det internationella samarbetet. Det är viktigt för att FI ska kunna påverka olika frågor som är viktiga för oss, samt bidra till väl utformade internationella regelverk och former för tillsyn som främjar FI:s uppdrag. Detta är särskilt angeläget för FI eftersom Sverige har en relativt stor och välutvecklad finansiell sektor.

Inom värdepappersområdet är FI aktiva inom den Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) och den globala värdepappersorganisationen Iosco. Inom Esma deltar FI i ungefär 30 olika arbetsgrupper. Det internationella arbetet utgör en stor del av område Marknaders verksamhet. Det internationella samarbetet fungerar bra och FI har en god kontakt med Esma och Iosco samt övriga tillsynsmyndigheter. Många marknadsrelaterade frågor diskuteras också inom andra internationella forum, exempelvis inom FSB och ESRB. Här behöver vi tillsammans med andra tillsynsmyndigheter och centralbanker utveckla koordineringen mellan de olika organisationerna då det ofta är samma frågor som är uppe på agendan.