Brexit – Storbritannien lämnar EU

Storbritannien lämnade formellt EU den 31 januari 2020 men under en övergångsperiod som sträcker sig till den 31 december 2020 har företag och EU-medborgare samma rättigheter och skyldigheter som om Storbritannien fortfarande vore EU-medlem. Vad som kommer att gälla därefter beror på hur förhandlingarna om handelsavtalet går mellan Storbritannien och EU.

Brexit – viktiga frågor för värdepappersmarknaden

EUs medlemsstater har under en längre tid arbetat fram ett stort antal gemensamma rättsakter på olika områden och i frågor som berör finansmarknaden. Det faktum att London är Europas största finanscenter innebär att Storbritanniens utträde ur EU får långtgående konsekvenser för finansmarknaderna såväl i Storbritannien som inom EU.

Hur påverkas finansmarknaden av en ”hård” eller avtalslös Brexit?

Vid en ”hård” i betydelsen avtalslös Brexit lämnar Storbritannien EU utan avtal om de fortsatta relationerna rörande finansiella tjänster. Ett sådant utträde innebär att Storbritannien formellt får status som tredjeland i relation till EU och att tillträdet till den inre marknaden för finansiella tjänster begränsas för marknadsplatser, värdepapperscentraler, banker och värdepappersbolag med säte i Storbritannien. Utträdet kan få betydande följder för svenska finansiella institut och andra institut från EU med etablering i Storbritannien. Den svenska marknaden påverkas även genom att handeln på marknadsplatser i Sverige till väsentlig del sker från London.

På värdepappersmarknaden föreligger på den professionella sidan i motsats till vad som gäller på bank- och försäkringsområdet ett relativt stort utrymme för ekvivalensprövning av institut från tredje land. En utmaning i relation till Brexit är att EU kommissionen meddelat att de inte kommer att hinna fatta de ekvivalensbeslut som krävs innan utgången av 2020.

Kontraktskontinuitet

Termen kontraktskontinuitet täcker olika frågor som kan påverka främst avtal och transaktioner mellan institut inom EU och institut i Storbritannien som har träffats före Storbritanniens utträde ur EU. Frågor kan också uppstå om nya avtal och transaktioner beroende på utgången av förhandlingarna mellan EU och Storbritannien. När det gäller kontraktskontinuitet har olika branschorganisationer identifierat att derivatavtal är särskilt viktiga och att det på detta område föreligger en risk för att problem uppstår på finansmarknaderna vid en hård Brexit. Initialt beviljades ett tillfälligt undantag för institut i Storbritannien att tillhandahålla tjänster i Sverige utan krav på tillstånd fram till utgången av 2020. Det pågår ett arbete för att förlänga detta ytterligare men utgången kan bland annat bli beroende av förhandlingarna.

Obligatorisk clearing

I samband med att Storbritannien lämnar EU uppkommer ett problem på derivatsidan till följd av kravet på obligatorisk clearing av vissa instrument som föreligger enligt EMIR. I praktiken saknas alternativ till LCH (London Clearing House) för clearing av vissa derivatinstrument. Kommissionens genomförandebeslut i september 2020 anger att CCP:er som redan är etablerade och auktoriserade i Storbritannien är välkomna att fortsätta verka inom EU då de anses vara ekvivalenta enligt EMIR. Beslutet är dock tidsbegränsad och gäller från och med den 1 januari 2021 till och med den 30 juni 2022.

Svensk Värdepappersmarknads arbete med Brexit

Svensk Värdepappersmarknad arbetar aktivt med olika frågor som rör Brexit och har sedan 2018 en särskild Brexitgrupp som diskuterar olika frågor relaterade till Storbritanniens utträde ur EU. Föreningen har under de senaste åren fört en aktiv dialog med beslutsfattare och myndigheter i Sverige och inom EU och har besvarat ett flertal remisser och konsultationsrapporter i frågor som berör Brexit. Föreningens arbete har bland annat bidragit till att undantag har införts i lagen om system för avveckling av förpliktelser på finansmarknaden för utländska avvecklingssystem utanför EES. Härtill kommer att föreningen håller löpande kontakt med LCH och andra viktiga aktörer på marknaden såväl inom som utanför Sverige.

Det kan i anslutning till det ovanstående nämnas att föreningen också arbetar med frågor som rör Stockholm som ett regionalt finanscenter, vilket arbete ska ses mot bakgrund av att de europeiska finansmarknaderna kommer att bli mer fragmenterade då London inte längre är beläget inom EU.