Remiss Skickades

SVPM Remissvar på Finansdepartementets betänkande En ny statistik över hushållens tillgångar och skulder