Penningtvätt och terroristfinansiering

Svensk Värdepappersmarknad har en arbetsgrupp som bevakar och hanterar frågor relaterade till penningtvätt och terroristfinansiering. Föreningen är en av huvudmännen bakom Svenska institutet mot penningtvätt (Simpt) och föreningen deltar i arbetet med att ta fram vägledningar som kan användas vid tolkningen och tillämpningen av penningtvättsregelverket. Målet med arbetet är att etablera god sed på området och en vägledning som branschen beaktar och kan förlita sig på.

Några definitioner

Penningtvätt är en aktivitet där pengar, som har förvärvats genom brottslig verksamhet, överförs eller förvandlas till tillgångar som kan redovisas öppet. De pengar som tvättas kan komma från olika typer av brott såsom narkotikabrott, rån, trafficking, skattebrott, bedrägerier, illegal vapenhandel, människosmuggling och mutbrott.

Kriminell verksamhet och penningtvätt är internationella företeelser och sker ofta över nationsgränserna. Genom att utnyttja banksystemet döljs pengarnas brottsliga ursprung. Uppläggen för penningtvätt varierar och kan vara mer eller mindre komplicerade. De kan även involvera värdepapperstransaktioner på kapitalmarknaden. Flera av de penningtvättsskandaler som har briserat de senaste åren har involverat komplexa gränsöverskridande kapitalmarknadstransaktioner.

Terrorismfinansiering kan ske med både legala medel och med pengar som förvärvats genom brottslig verksamhet. Även här utnyttjas det finansiella systemet för att överföra pengarna.

Svenska institutet mot penningtvätt (Simpt)

Svensk Värdepappersmarknad arbetar sedan flera år tillbaka med penningtvättsfrågor som relaterar till värdepappersmarknaden och är en av de intresseorganisationer inom finanssektorn som har grundat Simpt (Svenska Institutet mot Penningtvätt). I samarbetet deltar även Finansbolagens Förening, Fondbolagens förening, Sparbankernas Riksförbund, Svensk Försäkring, Svenska Bankföreningen och Svenska Försäkringsförmedlares förening.

Penningtvättsregelverket har över åren förändrats och blivit alltmer omfattande. Regelverket lämnar ofta utrymme för tolkningar och ibland uppstår det tillämpningssvårigheter när reglerna krockar med andra regelverk. Syftet med Simpt är att ta fram en vägledning för de finansiella företagens tolkning och tillämpning av reglerna om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Vägledningen fokuserar framför allt på konkreta frågeställningar som uppkommer vid tillämpning av penningtvättsregelverket.

Se vidare på Simpt.

Digital finance

Investeringar i finansiella tekniker har ökat kraftigt de senaste åren och det råder en hög innovationstakt inom branschen. Många personer interagerar idag med banken genom mobilen och betalningar, överföringar och investeringar kan ske genom en rad olika verktyg. Artificiell intelligens, sociala nätverk, kryptoteknik, molntjänster och olika mobilapplikationer har gett upphov till nya tjänster och affärsmodeller som har introducerats av såväl nya aktörer som etablerade finansiella institutioner.

Blockkedjor och artificiell intelligens är ett par av de teknologier som gör det möjligt för företag och enskilda att få ökad tillgång till finansiella tjänster och som förbättrar effektiviteten i det finansiella systemet. Den nya tekniken ökar utbudet och effektiviteten för både konsumenter och marknadsaktörer och bidrar till att riva barriärer och öka konkurrensen på områden som online banking, betalningar och överföringar samt investeringsråd och tjänster.

EU kommissionen håller sedan några år tillbaka på att analysera hur den finansiella sektorn kan dra fördel av den digitala utvecklingen utan att skyddet för konsumenter och investerare försämras. Detta sker inom ramen för kommissionens arbete med Digital Finance.

I september 2020 publicerade EU kommissionen ett antal förslag inom området Digital Finance som syftar till att utveckla en mer konkurrenskraftig och innovativ europeisk finansiell sektor. Förslagen syftar till att stödja utvecklingen av nya tekniker såsom kryptoteknik, artificiell intelligens och molntjänster i finanssektorn och är en del av kommissionens arbete med att bygga en kapitalmarknadsunion. Kommissionens förslag berör tre huvudområden eller frågor: hur fördjupar man den interna marknaden för digitala finansiella tjänster, hur gör man det finansiella regelverket mer innovationsvänligt och hur ökar den man operationella motståndskraften i det finansiella systemet samtidigt som man hanterar olika risker och säkerställer att samma regler gäller för alla.

Den nya strategin för Digital Finance innehåller även ett nytt regelverk för marknader i kryptotillgångar.

Föreningens arbete

Inom ramen för Svensk Värdepappersmarknads arbetsgrupp för Digital Finance diskuteras löpande den tekniska och regulatoriska utvecklingen inom Digital Finance, med särskilt fokus på relevanta regelverk som diskuteras främst på EU-nivå. Arbetsgruppen besvarar även olika konsultationer på området, däribland om kryptotillgångar och EU:s agenda för Digital Finance.

I samband med de diskussioner och förhandlings som pågår inom EU på området bistår föreningen regelbundet beslutsfattare och myndigheter med kommentarer och ståndpunkter kring relevanta regelverk och initiativ.