Svensk Värdepappersmarknad täcker ett stort antal områden och frågor av såväl policykaraktär som av mer detaljerad art

Svensk Värdepappersmarknad verkar för en hållbar och konkurrenskraftig svensk värdepappersmarknad och föreningen täcker och bevakar ett stort antal områden och frågor av såväl policykaraktär som av mer detaljerad art. Närmare beskrivningar av många av våra verksamhetsområden finns på andra platser på denna hemsida, men nedan ges en översikt över vissa områden och frågor som inte berörs närmare på andra platser.

Penningtvätt och terroristfinansiering

Svensk Värdepappersmarknad har en arbetsgrupp som bevakar och hanterar frågor relaterade till penningtvätt och terroristfinansiering. Föreningen är en av huvudmännen bakom Svenska institutet mot penningtvätt (Simpt) och föreningen har under senare år arbetat intensivt med att ta fram en vägledning om kundkännedom och allmän riskbedömning på värdepappersområdet som kan användas vid tolkningen och tillämpningen av penningtvättsregelverket. Målet med arbetet är att etablera god sed på området och en vägledning som branschen beaktar och kan förlita sig på.

Några definitioner

Penningtvätt är en aktivitet där pengar, som har förvärvats genom brottslig verksamhet, överförs eller förvandlas till tillgångar som kan redovisas öppet. De pengar som tvättas kan komma från olika typer av brott såsom narkotikabrott, rån, trafficking, skattebrott, bedrägerier, illegal vapenhandel, människosmuggling och mutbrott.

Kriminell verksamhet och penningtvätt är internationella företeelser och sker ofta över nationsgränserna. Genom att utnyttja banksystemet döljs pengarnas brottsliga ursprung. Uppläggen för penningtvätt varierar och kan vara mer eller mindre komplicerade. De kan även involvera värdepapperstransaktioner på kapitalmarknaden. Flera av de penningtvättsskandaler som har briserat de senaste åren har involverat komplexa gränsöverskridande kapitalmarknadstransaktioner.

Terrorismfinansiering kan ske med både legala medel och med pengar som förvärvats genom brottslig verksamhet. Även här utnyttjas det finansiella systemet för att överföra pengarna.

Svenska institutet mot penningtvätt (Simpt)

Svensk Värdepappersmarknad arbetar sedan flera år tillbaka med penningtvättsfrågor som relaterar till värdepappersmarknaden och är en av de intresseorganisationer inom finanssektorn som har grundat Simpt (Svenska Institutet mot Penningtvätt). I samarbetet deltar även Finansbolagens Förening, Fondbolagens förening, Sparbankernas Riksförbund, Svensk Försäkring, Svenska Bankföreningen och Svenska Försäkringsförmedlares förening.

Penningtvättsregelverket har över åren förändrats och blivit alltmer omfattande. Regelverket lämnar ofta utrymme för tolkningar och ibland uppstår det tillämpningssvårigheter när reglerna krockar med andra regelverk. Syftet med Simpt är att ta fram en vägledning för de finansiella företagens tolkning och tillämpning av reglerna om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Vägledningen fokuserar framför allt på konkreta frågeställningar som uppkommer vid tillämpning av penningtvättsregelverket.

Se vidare http://www.simpt.se/