Digital Finance & FinTech

Investeringar i finansiella tekniker har ökat kraftigt de senaste åren och det råder en hög innovationstakt inom branschen. Många personer interagerar idag med banken genom mobilen och betalningar, överföringar och investeringar kan ske genom en rad olika verktyg. Artificiell intelligens, sociala nätverk, kryptoteknik, molntjänster och olika mobilapplikationer har gett upphov till nya tjänster och affärsmodeller som har introducerats av såväl nya aktörer som etablerade finansiella institutioner.

Blockkedjor och artificiell intelligens är ett par av de teknologier som gör det möjligt för företag och enskilda att få ökad tillgång till finansiella tjänster och som förbättrar effektiviteten i det finansiella systemet. Den nya tekniken ökar utbudet och effektiviteten för både konsumenter och marknadsaktörer och bidrar till att riva barriärer och öka konkurrensen på områden som online banking, betalningar och överföringar samt investeringsråd och tjänster.

EU kommissionen håller sedan några år tillbaka på att analysera hur den finansiella sektorn kan dra fördel av den digitala utvecklingen utan att skyddet för konsumenter och investerare försämras. Detta sker inom ramen för kommissionens arbete med Digital Finance och FinTech.

I september 2020 publicerade EU kommissionen ett antal förslag inom området Digital Finance som syftar till att utveckla en mer konkurrenskraftig och innovativ europeisk finansiell sektor. Förslagen syftar till att stödja utvecklingen av nya tekniker såsom kryptoteknik, artificiell intelligens och molntjänster i finanssektorn och är en del av kommissionens arbete med att bygga en kapitalmarknadsunion. Kommissionens förslag berör tre huvudområden eller frågor: hur fördjupar man den interna marknaden för digitala finansiella tjänster, hur gör man det finansiella regelverket mer innovationsvänligt och hur ökar den man operationella motståndskraften i det finansiella systemet samtidigt som man hanterar olika risker och säkerställer att samma regler gäller för alla.

Den nya strategin för Digital Finance innehåller även ett nytt regelverk för marknader i kryptotillgångar, vilket kan vara ett intressant område att följa framöver.

Föreningens arbete

Svensk Värdepappersmarknad bildade under hösten 2019 en FinTech Grupp som utgör ett forum för seniora jurister, compliance officers, affärs- och IT personer med ett intresse för den tekniska och regulatoriska utvecklingen inom Digital Finance och FinTech.

FinTech Gruppen träffas regelbundet för att diskutera olika aspekter av den nya tekniken på området liksom de regelverk som läggs fram främst på EU-nivå. FinTech Gruppen besvarar även olika konsultationer på området, däribland om kryptotillgångar och EU:s agenda för Digital Finance & FinTech.

Det händer som framgår ovan mycket inom området Digital Finance och FinTech varför kansliet löpande diskuterar olika frågor med berörda aktörer och myndigheter såsom Finansinspektionen, Finansdepartementet, ESMA och EU kommissionen. I samband med de diskussioner och förhandlings som pågår inom EU på detta område bistår föreningen löpande beslutsfattare och myndigheter med kommentarer och ståndpunkter kring olika regelverk och initiativ.